Show simple item record

dc.contributor.authorAkıncı, Halil
dc.contributor.authorÖzalp Yavuz, Ayşe
dc.contributor.authorKılıçer, Sebahat Temuçin
dc.date.accessioned2015-11-18T13:04:10Z
dc.date.available2015-11-18T13:04:10Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationAkıncı, H., Özalp Yavuz, A., Kılıçer, S.T. (2015).Coğrafi bilgi sistemleri ve ahp yöntemi kullanılarak planlı alanlarda heyelan duyarlılığının değerlendirilmesi: Artvin örneği. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 1 (1-2),40-53.ss.en_US
dc.identifier.urihttp://dergipark.ulakbim.gov.tr/daced/article/view/5000139683/5000128039
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1025
dc.description.abstractArtvin, Türkiye’de heyelanların en sık yaşandığı illerin başında gelmektedir. İl genelinde afet niteliği taşıyan çok sayıda heyelan meydana gelmiştir. İnsanların can güvenliğini sağlamak, heyelanların yıkıcı etkisini azaltmak için gerekli önlemleri almak ve arazi kullanımına yönelik doğru kararlar verebilmek amacıyla il genelinde heyelana duyarlı alanların belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Analitik Hiyerarşi Process (AHP) yöntemi kullanılarak Artvin (Merkez) Belediyesi’nin imar planı revizyonu için esas aldığı sınır içerisinde kalan alanın heyelan duyarlılık haritası üretilmiştir. Heyelan duyarlılık analizinde litoloji, yükseklik, eğim, bakı ve akarsuya yakınlık parametreleri kullanılmıştır. Yapılan değerlendirmelerde çalışma alanının %15’inin çok yüksek, %25,52’sinin yüksek, %28,95’inin orta, %18,77’sinin düşük ve %11,76’sının ise çok düşük derecede heyelana duyarlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, çalışma alanı içerisinde kalan yerleşim birimlerinin idari sınırları ile mevcut imar planındaki yapı adaları üretilen heyelan duyarlılık haritası ile çakıştırılarak yerleşim birimlerinin ve yapı adalarının heyelan duyarlılıkları belirlenmiştir. Buna göre, Çamlık ve Balcıoğlu mahalleleri ile Seyitler köyü arazilerinin %50’den fazlasının ve yapı adalarının yaklaşık %68’inin çok yüksek veya yüksek derecede heyelana duyarlı alanda kaldığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractArtvin is one of the leading provinces in Turkey where landslides occur most frequently. There have been many landslides characterized as natural disaster recorded across the province. The areas susceptible to landslides in Artvin should be identified in order to ensure people's safety, to take the necessary measures for reducing any devastating effects of landslides and to make proper decisions for land use. In this study, using Analytic Hierarchy Process (AHP) method, the landslide susceptibility map was produced for the area where the zoning plan of Artvin’s central municipality is based on. Parameters including lithology, altitude, slope, aspect, and proximity to the stream were used in landslide susceptibility analysis. In the evaluations, it was determined that 15% of the study area had a very high, 25.52% high, 28.95% moderate, 18.77% low, and 11.76% very low degrees in respect to landslide susceptibility. In addition, the administrative boundaries of the settlement units within the research area along with the building blocks in the current zoning plan were superimposed with the produced susceptibility map in order to determine the landslide susceptibility of both the building blocks and the settlement units. Accordingly, it was established that Çamlık and Balcıoğlu neighborhoods along with over 50% of the lands in Seyitler Village and approximately 68% of the building blocks were susceptible to landslides at very high and high degrees.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCBSen_US
dc.subjectAnalitik Hiyerarşi Prosesen_US
dc.subjectHeyelanen_US
dc.subjectHeyelan Duyarlılık Haritasıen_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectGISen_US
dc.subjectAnalytic Hierarchy Processen_US
dc.subjectLandslideen_US
dc.subjectLandslide Susceptibility Mapen_US
dc.titleCoğrafi bilgi sistemleri ve ahp yöntemi kullanılarak planlı alanlarda heyelan duyarlılığının değerlendirilmesi: Artvin örneğien_US
dc.title.alternativeLandslide susceptibility assessment in planned areas using geographical information systems and ahp method: the case of Artvinen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğal Afetler ve Çevre Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authoridTR105319en_US
dc.authoridTR118795en_US
dc.authoridTR25174en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1-2en_US
dc.identifier.startpage40en_US
dc.identifier.endpage53en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAkıncı, Halilen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzalp Yavuz, Ayşe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record