Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Durmuş Ali
dc.contributor.authorKadıoğulları, Ali İhsan
dc.contributor.authorŞahin, Abdurrahman
dc.date.accessioned2016-01-26T07:08:52Z
dc.date.available2016-01-26T07:08:52Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.citationÇelik, D.A., Kadıoğulları, A.İ., Şahin, A., Akseki-İbradı Planlama Birimi Orman Amenajman Planının ETÇAP İle Hazırlanması. I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, " I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu. 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş, Bildiriler Kitabı ", Cilt-I, 1456-1470, (2011)en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1037
dc.description.abstractÜlkemizdeki orman amenajman planlarının yapımı, geleneksel planlama teknikleri ile gerçekleGtirilmektedir. Lakin, kullanıcıların ormanlardan olan talebinin zamanla değiGmesi, sürdürülebilir orman yönetimi kavramının gündemde olması, biliGim ve teknoloji alanında meydana gelen ilerlemeler ormanlardan optimalde faydalanmayı karar verme teknikleri ile düzenlemeyi zorunlu hale getirmiGtir. Yöneylem araGtırması teknikleri yardımı ile farklı plan senaryoların geliGtirilerek, optimal çıktıların elde edilebileceği uygulanabilir bir plan gerçekleGtirilebilmektedir. Bu araGtırmada, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman amenajman Anabilim dalı tarafından geliGtirilen prototip ETÇAP (ekosistem tabanlı çok amaçlı planlama) modelinin bir örnek planlama biriminde uygulaması sonuçları değerlendirilecektir. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Akseki orman iGletme müdürlüğüne bağlı Gbradı planlama birimi örnek alan olarak seçilmiGtir. Kızılçam, Karaçam, Sedir, Ardıç ve Göknar türlerinin değiGik oranlarda oluGturduğu Gbradı planlama biriminin alanı 61095,79 ha olup verimli orman alanları 19075,05 hektardır (%32). Klasik planlama, geleneksel simülasyon ve doğrusal programlama tekniğine göre onar yıllık periyotlarla ormanın 120 yıllık kestirimi yapılmıGtır. En yüksek odun hasılatı, alan kontrol metodu ve klasik plan senaryosu olmak üzere üç planlama senaryosu tasarlanmıG ve ETÇAPSimülasyon ile ETÇAPOptimizasyon modelleriyle çözülmüGtür. Orman ekosistemin performansı; toplam eta, yaG sınıfları dağılımı, gençleGtirme-bakım alanları, dikili servet, karbon birikimi ve su üretim miktarının zamansal değiGimi ile ölçülmüGtür. Bu çalıGma sonucunda; Gbradı planlama biriminin geleneksel planlama yaklaGımına göre ETÇAPKlasik yazılımı ile elde edilecek üretim miktarı, simülasyon ve optimizasyon teknikleri ile elde edilen eta miktarlarından bir hayli düGük olduğu görülmüGtür. Ancak, silvikültürel müdahalelerin konumsal dağılımı burada dikkate alınmamıGtır. Planlama birimlerindeki teknik ve idari sorunların bertaraf edildiği düGünüldüğünde, iGletmelerin üretkenliğini son derece artırabilecek olan bu modellerin ülke ekonomisine de katkı sağlayacağı ortadadır.en_US
dc.description.abstractTraditional planning technics are used for preparing of forest management plans in our country. However, changing of expectation of people utilizing from forest based on time, sustainable forest management concept, and improvement in technology and informatics force using decision making technics. Thanks to operations research, different planning scenarios can be developed and applicable plans providing optimal results can be prepared. In this study, the results of a prototype EBMP (ecosystem based multible use planning approach) model developed by Karadeniz Technical University, Faculty of Forestry Forest Management are evaluated. As a case study area Gbradi Planning Unit was selected. Calabrian pine, Black pine, Cedar, Juniper and Fir are tree species in the study area and the productive forest area %32 (19075,05 ha) of total area (61095,79 ha). The forest ecosystems were forecasted over 120 years with 10 years internal using classical approach, simulation and linear programming (LP) techniques. Three scenarios based on maximum wood production, area regulation, and classical management plan were developed and solved with ETCAPSimulation and ETCAPOptimization models. The performance of forest ecosystem was evaluated in terms of temporary changing of total timber volume, distribution of age class, thinning and regeneration areas, standing volume, sequestration of carbon and water production. As a result, ETÇAPKlasik generated rather less timber volume than ETCAPSimulasion and ETCAPOptimization did. However, in this study, the spatial distribution of harvest, adjacency delay and opening size constraints were not exercised. The modeling approach has the great potential to increase the performance of the forest industries and contribute to the country?s economy when the infrastructure is in place and the apparent technical as well as administrative problems are handled.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKahramanmaraş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrman Amenajmanıen_US
dc.subjectModelleme Tekniklerien_US
dc.subjectSimülasyonen_US
dc.subjectKarar Destek Sistemlerien_US
dc.subjectModelleme Tekniklerien_US
dc.subjectForest Managementen_US
dc.subjectModeling Technicsen_US
dc.subjectSustainabilityen_US
dc.subjectDecision Support Systemen_US
dc.titleAkseki-İbradı Planlama Birimi Orman Amenajman Planının ETÇAP İle Hazırlanmasıen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalI. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumuen_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authoridTR137109en_US
dc.authoridTR123933en_US
dc.authoridTR26712en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.startpage1456en_US
dc.identifier.endpage1470en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorŞahin, Abdurrahmanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record