Show simple item record

dc.contributor.authorÇavdar, Burak
dc.contributor.authorYolasığmaz, Hacı Ahmet
dc.date.accessioned2016-02-04T08:54:34Z
dc.date.available2016-02-04T08:54:34Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationÇavdar, B., Yolasığmaz, H. A. 2013. Ormancılıkta Sertifikalandırma Süreci ve Artvin Orman İşletme Müdürlüğünün Sertifika Sürecindeki Durumu, Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 26-28 Kasım 2013, Antalya, Turkey, 430-439.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1064
dc.description.abstractSon kırk yıllık süreçteki endüstrileşme ve çevre kirliliği ile artan nüfusa bağlı olarak ihtiyaçların çeşitlenmesi doğal kaynaklardan özelHk_le de orman kaynaklarmdançok amaçlı yararlanmayı . gerektirirken, orman ekosistemlerinin canlılığı ve. ..hayatiyetinin• yanında Biyolojik Çeşitliliğin (BÇ) sürekliHğini degündeme getirmiştir. Rio BÇsözleşmesinde ele alınan sorunlar;çözüm sürecini bu bağlamda oluşturulan uluslararası kıtasal süreçlerde bulmuş ve devam ettirmiştir. Bu süreçlerde yeniden tanımı.anan Sürdürülebilir. Orman Yönetimi (SOY) kavramı ul usal, kıtasal ve uluslar rası ölçekte _ölçüt ve göstergelerle sayısal olarak da ortaya konulmuştur. SOY kriterleri aslında ülkelerin orman kaynaklarmı nasıl kullandığını ortaya koymasının yanında ormancılık faaliyetlerine bazı standartlar da. getirmiştir. Temel amacı ormancılıkta kaliteyi, reka beti artırmak, ormancıhk faaliyeti gösteren kurum ve _kuruluşlara itibar kazandırmak ve en önemlisi ormancılıkta .denetimi ve orman k.aynaklarının izlenmesini sağlamak ol.an sertifikalandırma kavrarnı SOY krit_erlerini_n ortaya konulmasıyla anlam ve önem kazanmıştır. Dünya genelinde orman sertifikalandırması yapan birçok ul usal ve ul uslararası kurum olmakl.a birlikte Forest Stewardshi p Council (FSC) ve Programme fcır the End_orsemen_t of ForestCertification (PEFC) en çoktanınan vedünya genelindeki birçok orman alanına sertifika veren ku rumlardır. Ülkemizde ormancılık alanında faaliyet gösteren ul usal bir sertifika kurumu bulunmamakla birlikte FSC tarafından akredite edilmiş özel kurul uşlar sistem içinde yer almakta ve FSC adın_a sertifika vermektedirler. Ülkemizdeki ormancılık faaliyetlerine ilişkin sertifikalandırma sürecinin ele alındığı bu bildiride; öncelikle ormanc_ılıkta sertifikalandırma süreci kavramsal olarak ortaya konulmuştur, Dünyada .gelinen• nokta ve ül_kemizdeki durum karşılaştırılmış, özellikle ülkemizde Ornıarı işletme. Müd ürlükleri'ne sertifika veren FSC sertifikalandırma kurumu prensi p, ölçüt ve göstergeleri tanıtılmış, bu sete göre Artvin Orman işletme Müd ürlüğü'nün sertifikalandırma sürecindeki durumu değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractin the !ast 40 years proc:ess, diverse need( as a .result of irid ustrialization and environmental pollutionand increasing populatioıueq uire utilizing from natura! resources, especially theforest . resources rnmprehensively; however,. it . alsa brings forward the sustaina bility of Biological Diversity (BD) togetherwith the saturation and vitality offorest ecosystems. The problems in Rio BD agreement finds and maintains the solution process in international contin.ental processesformed within thls context.The concept of Sustainable Forest Management (SFM), which was redefined.in these processes has beenput forward numericaHy wi.th national, continental and international criteria and indicators. SFM criteria proveshow the countries use forestresources together with bringing seme standards tç forestry activities'. Certification process, who.se.main objectives are.to enhance the quality and rival ry in forestry,giving reputation of agency and institutes that are active inforestry andthe mest importantly, providing supervision inforestry and monitoringforest resources, has gained significance and importance after the conservation of SFM criteria. . Although there are many national and international institutions that executes forest certification, Forest Stewardshlp Cou.ncil (FSC) and ProgramrrıeJor the Endorsement of Forest Certification (PEFC) are the mest recognized in.stitutions that give certificates to many forestareas worldwide. There are. not any national certification institutions inJurkey that are active in forestry field but there areprlvate foundations that are accreditedby FSC an.d that give certificate in the name of FSC. This paper, which studies certification process based on forestry activities in Turkey, presents the çertification process in forestry as aconcept. The study evaluates.the state of Turkey within the wodd, introd uces the principles, criteriaand indicators of especially FSCCertification lnstitution thatcertificates two Forestry Enterprises in Turkey and evaluates .the state of Artvin Forestry Enterprlse in certification process according to this set. •en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisher[y.y.]en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrman Amenajmanıen_US
dc.subjectOrmancılıkta Sertifikalandırmaen_US
dc.subjectArtvin Orman İşletme Müdürlüğüen_US
dc.subjectForest Managementen_US
dc.subjectCertification in Forestryen_US
dc.subjectArtvin Forestry Enterpriseen_US
dc.titleOrmancilikta sertifikalandırma süreci ve Artvin Orman İşletme Müdürlüğü'nün sertifika sürecindeki durumuen_US
dc.title.alternativeCertification process in forestry and the State of Artvin Forestry enterprise in certification processen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalOrmancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumuen_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authoridTR119922en_US
dc.authoridTR119500en_US
dc.identifier.startpage430en_US
dc.identifier.endpage439en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararasıen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record