Show simple item record

dc.contributor.advisorSönmez, Turan
dc.contributor.authorDemirci, Fatih
dc.date.accessioned2014-07-07T10:22:41Z
dc.date.available2014-07-07T10:22:41Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011
dc.identifier.citationDemirci, Fatih (2011).Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü orman alanlarının zamansal değişiminin incelemesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Artvin : Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/114
dc.description.abstractBu çalışma ile Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Boyalı, Çamyazı, Hamamlı, Karakurt, Sarıkamış Orman İşletme Şefliklerinin 1999 yılı ile 2010 yılı amenajman plan verileri kullanılarak orman alanlarında zamansal değişim ortaya konulmaya çalışılmıştır. Son yıllardaki planlama süreci konusunda yaşanan gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler, artan ekolojik sorunlar, değişen insan ihtiyaçları ve bunlarla birlikte planlama anlayışındaki değişmeler bu değerlendirilen iki dönem arasında orman alanlarındaki değişimlerle birlikte çalışma kapsamında ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında değerlendirilen beş şefliğe ilişkin 1999 yılı amenajman planına ilişkin veriler ArcGIS programı kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamına aktarılmıştır. 2010 amenajman planları ise plan yapım aşamasında CBS ortamında hazırlanmıştır. Bu suretle konumsal veri tabanı hazırlanan iki döneme ilişkin veriler tablolar ve grafiklerle desteklenerek karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Çalışmada ormancılık planlama anlayışındaki değişimler ile ülkemizde geçmiş planlama süreci ile ilgili özet değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında yapılan değerlendirmelerin sonraki planlama sürecinde ve iki dönem arasındaki değişimlerin ormana yapılan müdahaleler bağlamında sorgulanmasına yardımcı olacaktır.en_US
dc.description.abstractIn this study, temporal changes in forest areas has been carried out by means of using forest management planning data from 1999 and 2000 of Sarıkamış, Boyalı, Çamyazı, Hamamlı, Karakurt, Sarıkamış forest planning units under the Directorate of Sarıkamış Forest District. Developments in the planning process and the technological advances of recent years, the increasing ecological problems, ranging changes in human needs and the understanding of planning with the changes in forest areas between these two periods considered within the scope of the work has been carried out. Data on Forest Management Plan of 1999 related with five forest planning units on the scope of the study was transferred to GIS (Geographic Information System) with the using of ArcGIS program. The Forest Management Plan of 2010 was already prepared in digital format in GIS. In this way, spatial database related with these two periods in digital format was compared by supporting with data tables and graphics. In this study, evaluations about changes in the understanding of forestry planning and previous planning process in our country have been made. Assessments made within the scope of this study, will help questioning of the next planning process, and changes between these two periods in the context of interventions in the forest.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZamansal değişimen_US
dc.subjectCoğrafi Bilgi Sistemlerien_US
dc.subjectAmenajman Planıen_US
dc.subjectGISen_US
dc.subjectTemporal Changesen_US
dc.subjectGeographic Information Systemen_US
dc.subjectForest Management Planen_US
dc.titleSarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü orman alanlarının zamansal değişiminin incelemesien_US
dc.title.alternativeAnalysis of temporal changes in the Sarikamis Forest Enterprise areasen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorDemirci, Fatihen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record