Show simple item record

dc.contributor.authorEminağaoğlu, Zehra
dc.contributor.authorYavuz, Ayşe
dc.date.accessioned2017-09-27T11:23:17Z
dc.date.available2017-09-27T11:23:17Z
dc.date.issued2005en_US
dc.identifier.citationEminağaoğlu, Z , Yavuz, A . (). ARTVİN KENT DOKUSUNDA YEŞİL ALAN İNCELEMESİ. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 6 (1), 191-202. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/290618en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/274280
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1366
dc.description.abstractKentsel yeşil alanlar, kenti ferah ve çekici kılan, kent dokusuna olumlu katkısı olan, rekreasyonel kullanım olanakları ile kentte yaşayanların yaşam kalitesini artıran kentsel alanlardan biridir. Yeşil alanların işlevsel olabilmeleri için, erişilebilirlikleri, kişi başına düşen alan miktarı, donatı elemanları, görsel nitelikleri önemlidir. Artvin kentinde, 1993 yılında yüksek öğrenim kurumlarının açılması, 1998 yılında bölgedeki barajların yapımına başlanmasıyla birlikte özellikle sosyal, ekolojik ve kültürel yapıda önemli değişiklikler gözlenmektedir. Bu değişiklikler, kentteki aktif yeşil alan ve rekreasyonel etkinlik ihtiyacını arttırmaktadır. Kent, yeşil alan açısında oldukça zengin bir potansiyele sahip olmakla beraber, aktif yeşil alanlar (kent ve mahalle parkları, çocuk bahçeleri, oyun alanları gibi) nitelik ve nicelik olarak yetersiz gözükmektedir. Bu çalışmada Artvin kenti yeşil alanlarının kentteki dağılım ve miktarları incelenerek, aktif yeşil alanların mahalle ölçeğindeki dağılımları, büyüklükleri ve kişi başına düşen oranları değerlendirilmiştir. Modern ve yaşanılır bir kent oluşturabilmek, yeşil alanların bilimsel, ekolojik ve teknik kriterler dikkate alınarak bir bütünlük içinde planlanması, tasarlanması ve yönetilmesi ile mümkün olacaktır.en_US
dc.description.abstractUrban green areas are part of a city that make city looks spacious and attractive, make positive contributions to city pattern, and increase the quality of people’s life living in city. In order for green areas to be functional, accessibility, amount of green area per person, equipment components and visual quality are important. Important changes have being observed regarding the social, ecological and cultural structure of Artvin especially with the establishment of higher education institutes in 1993, and starting of the construction of several dams in 1998. These changes cause an increase on the needs in active (presently used) green areas and recreational activities in the city. Even though, the city has a very rich potential in respect to green area coverage, it seems that the active green areas found in the city (e.g. city and/or district parks, play areas, and playgrounds) lack of quality and quantity. In this research, distribution and amount of the green areas in Artvin was investigated through evaluations made for distribution in district scale, size, and ratio per person of the active green areas. It is possible to create a modern and livable city, only if green areas are planned and managed as a whole by considering scientific, ecological, and technical criteria.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectaktif yeşil alanen_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectactive green areaen_US
dc.subjectKentsel yeşil alanlaren_US
dc.subjectUrban green areasen_US
dc.titleArtvin kent dokusunda yeşil alan incelemesien_US
dc.title.alternativeInvestıgatıon of green areas ın artvin cıty patternen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR121304en_US
dc.authoridTR118795en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage191en_US
dc.identifier.endpage202en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.department.otherKafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesien_US
dc.contributor.institutionauthorEminağaoğlu, Zehraen_US
dc.contributor.institutionauthorYavuz, Ayşe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record