Show simple item record

dc.contributor.authorAteşoğlu, Ayhan
dc.contributor.authorTunay, Metin
dc.contributor.authorSönmez, Fatma
dc.date.accessioned2017-10-26T13:27:21Z
dc.date.available2017-10-26T13:27:21Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationhttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25861en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25861
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1504
dc.description.abstractTeknolojik gelişmelere paralel olarak Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) ormancılık çalışmalarındaki kullanımı günden güne daha fazla önem arz etmektedir. Dolayısıyla, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerin faaliyetleri ve taşra teşkilatlarındaki teknik elemanların bu gelişmeler karşısındaki durumları, tutum ve davranışları oldukça önemlidir. Bu araştırma Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı Orman İşletme Müdürlükleri bazında teknik elemanların CBS yazılım teknolojileri kullanımına yönelik durum tespiti, etkin kullanım, geliştirme ve yaygın kullanımına ilişkin görüşlerinin tespiti amacıyla yapılmıştır. Çalışmada anket değerlendirme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, İstanbul, Antalya, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Adana Orman Bölge Müdürlükleri bünyesindeki 210 orman mühendisi üzerinde yürütülmüştür. Orman mühendislerinin CBS’ye karşı tutum ve bakış açıları, CBS’nin birimlerde yeterli düzeyde kullanılıp kullanılmadığı ve kişisel bilgilerin yer aldığı anket çalışmaları ile elde edilen veriler frekans ve yüzde olarak hesaplanmış, grafikler halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Günümüzde CBS yazılımı ve kullanımının öneminin anlaşıldığı çalışmada, yeter düzeyde CBS kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik tespitler yapılmış ve lisans düzeyinde CBS eğitiminin önemi vurgulanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn parallel with technological developments, the use of Geographic Information System (GIS) in forestry is becoming more important day by day. Therefore, the activities of the units under the General Directorate of Forestry and the position, attitude and behaviour of technical staff employed in rural units in the presence of these developments are fairly important. This study was designed to find out the views of technical staff regarding the use of GIS software technologies, efficient use of them and their development and widespread use in Regional Forest Directorates under the General Directorate of Forestry. Survey method was used in the study. Research was carried out on 210 forest engineers who work in Istanbul, Antalya, Izmir, Ankara, Izmir and Adana Regional Forest Directorates. The data obtained through surveys on the attitudes and views of forest engineers on GIS, whether it is used effectively in their units or not and personal information of the participants were calculated as percentage and frequency, presented in graphs and interpreted. In the study that the using of GIS software has come into prominence, study has been done to promote the use of sufficiently GIS and emphasized the importance of GIS education at the undergraduate level.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrmancılıken_US
dc.subjectOrman Mühendisien_US
dc.subjectForestryen_US
dc.subjectForest engineeringen_US
dc.subjectCoğrafi Bilgi Sistemlerien_US
dc.subjectGeographic Information Systemen_US
dc.titleOrman mühendislerinin coğrafi bilgi sistemleri kullanımına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation on opinions of forest engineering about the use of geographic ınformation systemsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR33589en_US
dc.authoridTR1009en_US
dc.authoridTR42391en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage272en_US
dc.identifier.endpage282en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherBartın Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record