Show simple item record

dc.contributor.authorGüner, Sinan
dc.contributor.authorGöktürk, Aşkın
dc.contributor.authorKüçük, Mehmet
dc.date.accessioned2018-01-05T12:16:38Z
dc.date.available2018-01-05T12:16:38Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationGüner, S , Göktürk, A , Küçük, M . (2018). Short term biomass values of pure and mixed grown black alder (Alnus glutinosa Gearth. subsp. barbata) and oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) seedlings. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 19 (1), 1-7. DOI: 10.17474/artvinofd.333484en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/372325
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1625
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; azot bağlayan Frankia alni (Woronin) Von Tubeuf bakterilerine sahip sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa Gearth. subsp. barbata), doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky.) fidanlarının gelişmesine etkisini ortaya koymaktır. Bunun için 2014 yılı kasım ayında Artvin İli Arhavi İlçesi Ortacalar Mevkiinde 6 adet 200 m2 büyüklüğünde deneme alanı tesis edilmiştir. Deneme alanlarının ikisine sakallı kızılağaç, ikisine doğu kayını, ikisine de karışık halde sakallı kızılağaç ve doğu kayını fidanları dikilmiştir. Fidanlar 1 m x 1m aralık ve mesafeler ile sıralı olarak dikilmişlerdir. Her bir deneme alanına 200’er adet fidan dikilmiştir. Dikimlerde 1 yaşında sakallı kızılağaç ve 2 yaşında doğu kayını fidanları kullanılmıştır. Dikimden önce 30 adet doğu kayını ve 30 adet sakallı kızılağaç fidanlarının kök boğazı çapları (KBÇ), fidan boyları (FB), kök kuru ağırlıkları (KKA), gövde kuru ağırlıkları (GKA) ve fidan kuru ağırlıkları (FKA) ölçülmüştür. 2016 yılının vejetasyon dönemi sonunda saf sakallı kızılağaçlardan (30 adet), saf doğu kayınlardan (30 adet), karışık yetiştirilen sakallı kızılağaçlardan (30 adet) ve karışık yetiştirilen doğu kayını fidanlarından (30 adet) toplam 120 adet fidan sökülmüş ve KBÇ, FB, KKA, GKA ve FKA değerleri yeniden ölçülmüştür. Ölçüm sonuçlarına göre; dikimden iki yıl sonra karışık halde yetiştirilen doğu kayını fidanlarının, saf halde yetiştirilen doğu kayını fidanlarına göre daha iyi gelişim gösterdiği tespit edilmiştir. Ağrılıklarda meydana gelen artımlardan gövde ağırlığındaki artımın istatistiksel olarak anlamlı olduğu, kök ve fidan ağırlığındaki artımın ise önemsiz olduğu sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the effect of black alder (Alnus glutinosa Gearth. subsp. barbata) which have nitrogen fixing bacteria Frankia alni (Woronin) Von Tubeuf on the development of oriental beech (Fagus orientalis Lipsky). For this purpose, in nowember 2014, sample plots of 200 m2 has been established in the Ortaca Region of Arhavi District of Artvin. Two of the sample plots were planted with pure black alder, two pure oriental beech, two mixed black alder and oriental beech. Seedlings were planted in sequence with 1 x 1 m spacing and distances. 200 seedlings were planted in each sample plots. One year old black alder and two year old oriental beech seedlings were used in the plantings. Before planting, root collar diameter (RCD), seedling length (SL), root dry weights (RDW), stem dry weights (StDW) and seedling dry weights (SdDW) of 30 oriental beech and 30 black alder seedlings were measured. At the end of the vegetation period of 2016, a total of 120 seedlings were removed from the sample plots of pure black alder (30 seedlings), pure oriental beech (30 seedlings), mixed grown black alder (30 seedlings) and mixed grown oriental beech seedlings (30 seedlings) and RCD, SL, RDW, StDW, and SdDW values were re-measured. As a result of the measurements, it was determined that the oriental beech seedlings grown in mixed plots two years after planting showed better development than the eastern beech seedlings grown in pure plots. The increase in body weight was statistically significant, while the increase in root weight and seed weight was not significant.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/
dc.subjectFrankia alnus (Woronin) Von Tubeufen_US
dc.subjectAlnus glutinosa Gearth. subsp. barbataen_US
dc.subjectFagus orinetalis Lipskyen_US
dc.subjectSaf ve karışık dikimen_US
dc.subjectFrankia alnus (Woronin) Von Tubeufen_US
dc.subjectAlnus glutinosa Gearth. subsp. barbataen_US
dc.subjectFagus orinetalis Lipskyen_US
dc.subjectPure and mixed plantationen_US
dc.titleSaf ve karışık halde yetiştirilen sakallı kızılağaç (alnus glutinosa gearth. subsp. barbata) ve doğu kayını (fagus orientalis lipsky) fidanlarının kısa dönem biyokütle değerlerien_US
dc.title.alternativeShort term biomass values of pure and mixed grown black alder (alnus glutinosa gearth. subsp. barbata) and oriental beech (fagus orientalis lipsky) seedlingsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-2781-7083en_US
dc.authoridTR22870en_US
dc.authoridTR28076en_US
dc.authoridTR121142en_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage7en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.17474/artvinofd.333484en_US
dc.contributor.institutionauthorGüner, Sinanen_US
dc.contributor.institutionauthorGöktürk, Aşkın
dc.contributor.institutionauthorKüçük, Mehmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess