Show simple item record

dc.contributor.authorHamedu, Halid
dc.date.accessioned2018-05-14T06:02:51Z
dc.date.available2018-05-14T06:02:51Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationHamedu, H . (2017). Batumlu Şeyhülislam Mirza Mustafa Efendi’nin Tefsir Haşiyesi’nde Arap Diline Ait Konular. Akademik-Us, 1 (1), 87-94. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akademikus/issue/28509/311857en_US
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/320009
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1648
dc.description.abstractOsmanlı devleti zamanında ilmî hareketler, Arap dili ve onunla ilgili ilimlerden uzak değildi. Arap diline gösterilen önemin temel saiki, Kur’an-ı Kerim ve İslam Şeriatı’nın öğrenimine karşı duyulan şiddetli arzudur. Bu dönemde Osmanlı âlimlerinin kaleme aldığı eserler, onların Arap diline dair derin vukûfiyetlerine işaret etmektedir. Şeyhülislam Batumlu Mirza Mustafa Efendi’nin elimizdeki Haşiye’si de mezkûr âlimlerinin edebî ve dilsel kültürlerinin derinliğiyle onların Arap Dili ilimlerindeki otoritelerini göstermektedir. Neticede, bu dönemde yaşamış âlimler, tüm gayretlerini –muhakkik âlimlerin, her ilimde benimsenmesi mümkün olan metodlarını takip ederek- Kur’an’ı Kerim’in üslûbunun ortaya konulmasına ve ayetlerdeki dilsel yapının açıklanmasına sarf etmişlerdir.en_US
dc.description.abstractThe Scientific movements in the time of Ottoman Caliphate was not far from Arabic Language and its’ sciences. The main reason of this issue is severe desire of teaching and learning the Holy Quran and Islamic Law. There are a lot of Scholars who dominant on Arabic Language and its’ Sciences in this period for the important duties in the Caliphate. For example, the annotation belongs to Mirza Mustafa Efendi from Batumi shows the intellectual degree of that times’ Scholar in the literary and culture and domination of Arabic Language Topics. In conclusion, the Scholars who lived in this era, focused all their attention and the efforts to on to explain the orbit of the Qur’anic Text and its’ meanings of the verses’ structure in terms of language.en_US
dc.description.abstractبعيد ة عن اللغة العربيَّة وعلو ِمها كما لم تك ن الحركة العلميَّة في ع هد الخالفة العثمانيَّة ش ي ع ُ أ في بعض الف ترات؛ ب ل كان االهتما ُم باللغِة العربيَّة ُمن من الح ر ِص الشدي ِد طلِقا ِ على القرآ والشريعِة اإلسالمية، ول م تكن ال منا ِص ُب ِن ت ُّعلم فِ ر ة الرفيعةُ ُمق من علما ِء فاتُ آثارُهُ ُه ت ش له العربية، ب ل كان فيها م ن هُد َّ ِق و ُم ؤل ُع م ِ إحا وُب عِد ِدرا يِت ِه اللغويَّة، ط ب تِ ِه وحاشيةُ ِ ت بِّي ُن ن م ط علما ِء ذلك العص ِر شيخ اإلسالم مصطفى ميرزا التي بين أيدينا ُ ِ و ُع م ق م ثقافته اللغويَّة واألدبيَّة ع ُهم وتضل في علوم اللغة العربيَّة، فقد تو َّج ه ت كلُّ ُّ ِه د ة في ِم ن ِّص القرآنيِّ؛ ُم ج ت ِك الَّ ن ص َّب في فل ِ عنايتِه وجهو ِدهم ل ت س بر ِه ِ ِن أساليب وبيا ق ين؛ ِمن اإلحاطة بالضوابط ال ُم ع ت م دِة في دالال ِت تراكيب ِه؛ ُم ع ت ِم د ة ن ه ج العلما ِء ال ُم حقِّ كلِّ ف ن.en_US
dc.language.isoaraen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMirza Mustafaen_US
dc.subjectTefsiren_US
dc.subjectNebe Suresien_US
dc.subjectNahiven_US
dc.subjectMirza Mustafaen_US
dc.subjectat-Tafsiren_US
dc.subjectSura Nabaen_US
dc.subjectNahven_US
dc.subjectميرزا مصطفىen_US
dc.subjectتفسيرen_US
dc.subjectسورة النبأen_US
dc.subjectالنحوen_US
dc.titleBatumlu şeyhülislam mirza mustafa efendi’nin tefsir haşiyesi’nde arap diline ait konularen_US
dc.title.alternativeThe arabic language topics in the annatation of sheikh mirza moustafa Batumien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkademik-Us İlahiyat Araştırmaları Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage87en_US
dc.identifier.endpage94en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorHamedu, Haliden_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record