Show simple item record

dc.contributor.authorAkyüz, Kadri Cemil
dc.contributor.authorYıldırım, İbrahim
dc.contributor.authorAkyüz, İlker
dc.contributor.authorErsen, Nadir
dc.date.accessioned2020-05-12T10:45:13Z
dc.date.available2020-05-12T10:45:13Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationAkyüz, K , Yıldırım, İ , Akyüz, İ , Ersen, N . (2019). Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası ve Ölümlü İş Kazalarının Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Düzeyinde İncelenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 193-207 . DOI: 10.17474/artvinofd.509138en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2059
dc.description.abstractÜretim teknolojilerinde meydana gelen değişim, daha düşük maliyetle daha fazla üretim yapma isteği ve firmaların farklılaşan pazar koşullarında ayakta kalma zorunluluğu çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği açısından sorunları beraberinde getirmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler iş kazaları ve iş kazalarına bağlı oluşan ölümlerin azaltılması için farklı yasal düzenlemeler yapmakta ve çalışan güvenliğini ön plana çıkarmaya çalışmaktadır. Ülkemizde bu alanda yapılan yasal düzenlemelerin önemli bir kısmı Avrupa Birliğine (AB) adaylık sürecinde oluşturulan uyum yasaları çerçevesinde çıkarılmıştır. Yapılan yasal düzenlemelerin sektörel boyutta nasıl sonuçlar verdiğinin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada orman ürünleri sanayi sektörünü oluşturan üç alt sektörel yapının Türkiye ve AB üyeleri ülkeleri düzeyinde karşılaştırılması hedeflenmiştir. 2008-2017 yılları kapsamında ülkemiz ve AB üyesi ülkelerde meydana gelen iş kazası ve ölüm rakamlarının istatistiksel açıdan incelendiği çalışmada özellikle 2013 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı yasanın etkileri sorgulanmıştır. Çalışma sonucunda AB genelinde tüm sektörel boyutlarda iş kazası ve ölüm rakamlarında oluşan azalma karşısında ülkemizde incelenen yıllar düzeyinde sürekli artışların yaşandığı belirlenmiştir. Çıkarılan ve uygulamaya çalışılan yasal düzenlemelerin yeterli olmadığı ve güvenlik kültürünün oluşumuna yönelik çalışmaların yoğunlaştırılmasının zorunlu olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe change in production technologies, the desire to produce more at lower costs and the necessity of firms to survive in different market conditions bring problems in terms of occupational health and safety in working environments. Developed and developing economies regulate different laws to reduce occuptional accidents and occuptional accident deaths and it is trying to highlight employee safety. In our country, a significant part of the legal regulations in this sector has been enacted within the framework of the harmonization laws established in the process of candidacy to the European Union (EU). In this study, which it is aimed to determine how the legal regulations of sectoral scale give results, it was aimed that three sub-sectoral structures of the forest products industry sector were compared in the Turkey and EU countries level. In the study which examined the occuptional accident and death figures that occurred in our country and EU member countries within the period of 2008- 2017, the effects of Law No. 6331, which entered into force in 2013, have been investigated. As a result of the study, it has been determined that there has been a decrease in the number of work accidents and deaths in all sectoral dimensions throughout the EU, while there have been continuous increases in the level of years examined in our country. It has been determined that the legislative regulations adopted and implemented are not sufficient and the efforts for the formation of the security culture should be intensified.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectOrman ürünleri sanayien_US
dc.subjectİş kazasıen_US
dc.subjectÖlümlü iş kazasıen_US
dc.subjectForest products industryen_US
dc.subjectOccuptional accidenten_US
dc.subjectFatal occuptional accidenten_US
dc.titleOrman ürünleri sanayi sektöründe iş kazası ve ölümlü iş kazalarının Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri düzeyinde incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of occupational accident and fatal occupational accidents in forest products sector at the level of Turkey and the European Union countriesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Rektörlüken_US
dc.authorid0000-0003-3643-6379en_US
dc.authorid0000-0001-7874-8404en_US
dc.authorid0000-0003-4241-1118en_US
dc.authorid0000-0003-3643-1390en_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage193en_US
dc.identifier.endpage207en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.17474/artvinofd.509138en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess