Show simple item record

dc.contributor.authorTaşkın, Osman
dc.date.accessioned2020-10-01T07:52:27Z
dc.date.available2020-10-01T07:52:27Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationTaşkın, O. (2018). 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerin Dua İbadetine Yönelik Algıları. Akademik-Us 2 (2), 238-272 .en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2266
dc.description.abstractBu çalışma Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersindeki dua eğitimini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bunun yanında, son çocukluk dönemi dua anlayışı da incelenmiştir. Bu betimleyici çalışma nicel araştırma yöntemlerine göre tasarlanmıştır. Araştırma 2011-2012 öğretim yılında Artvin il merkezinde öğrenim gören dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Öğrencilerden veriler kapalı uçlu ve açık uçlu soruların yer aldığı bir anket ile toplanmıştır. Öğrencilerden elde edilen veriler SPSS programında ki-kare analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin olumlu bir dua anlayışına sahip oldukları, hayatlarında duaya sıklıkla yer verdikleri, duaya önem verdikleri, bunun yanında sınıf düzeyine göre öğrencilerin dua davranışlarında bazı farklar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca DKAB dersinde dua eğitiminin teorik bilgiye dayandığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerden hareketle, etkili bir dua eğitimi için yapılandırmacı anlayışa uygun ders içeriğinin oluşturulması, duanın öğrencilerin hayatlarıyla ilişkilendirilmesi, dua eğitiminin bir üniteden ziyade bütün programa yayılması önerilmektediren_US
dc.description.abstractThis study was prepared to analyze the prayer education in the course of Religious Culture and Moral Education. In addition, prayer comprehension in late childhood was examined. This descriptive study was designed according to quantitative research methods. The sample of study contains the fourth and fifth grade students in 2011-2012 academic year, in Artvin. Data were collected from students by a questionnaire with closed-ended and open-ended questions. The data obtained from the students were evaluated by chisquare analysis in SPSS program. At the end of the study, it was found that students had a positive thought towards prayer; they often prayed in their daily lives; they gave great importance on prayer. It was also found that there was a significant difference in prayer behavior in terms of grade levels. It was understood that prayer education was based on theoretical knowledge obtained by Religious Culture and Moral Education. In order to do an effective prayer education, it is suggested that the contents of the course should be arranged on the basis of constructivist approach, it should be associated with students’ daily lives, and it should be included in all units rather than just one uniten_US
dc.description.abstractِجز هذا البحث العلمي لبحث تربية الدعاء في درس الثقافية الدينية. عالوة على ذلك أن ب ِحث في هذا العمل إدراك دعاء الطفولة األخيرة. ص ِمم هذا البحث الوصفي باستخدام المنهج الكمي. استوعب الطالب الذين درسوا في محافظة أرتفين طوال سنة ٢¬٠١١- ٢٠١٢ في الصف الرابع والخامس. حصلنا المعلوات من الطالب باألسئلة المفتوحة .SPSS والمغلقة. وعقدنا التحاليل بمساعدة برنامج في نتيجة البحث, برز أن الطالب لديهم إدراك الدعاء اإلجابي ومارسوا الدعاء في حياتهم كثيرا واهتموا به ويدعوا بشكل متفرق. وظهر أن تربية الدعاء مرتبطة بمعلومة نظرية في درس الثقافية الدينية. من النتائج التي توصلنا إليها بهذاالبحث نقترح إنشاء وربط الدعاء بحياتهم, واتشار ,(constructivist (المحتوى المطابق لفهم اإلنشائي .الدروس حول الدعاء طوال السنةen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectDuaen_US
dc.subjectDua Eğitimien_US
dc.subjectSon Çocuklukta Duaen_US
dc.subjectDini Gelişimen_US
dc.subjectPrayeren_US
dc.subjectPrayer Educationen_US
dc.subjectPrayer in Childhooden_US
dc.subjectReligious Developmenten_US
dc.subjectالدعاءen_US
dc.subjectتربية الدعاءen_US
dc.subjectالدعاء في الطفولة األخيرةen_US
dc.subjectلتطور الدينية.en_US
dc.title4. ve 5. Sınıf öğrencilerinin dua algılarıen_US
dc.title.alternativePerceptions of prayer of 4th and 5th grade studentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkademik-Us İlahiyat Araştırmaları Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, İlahiyat Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-3962- 936Xen_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage238en_US
dc.identifier.endpage272en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorTaşkın, Osmanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess