Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzalp, Mehmet
dc.contributor.authorÖzay, Gözde
dc.date.accessioned2020-10-27T12:00:54Z
dc.date.available2020-10-27T12:00:54Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationÖzay, G. (2019). Çoklu nehir tipi hidroelektrik santrallerinin (HES) Kabaca Deresi'nin su miktarı, su kalitesi ve askıda sediment değerleri üzerine etkilerinin araştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Artvin.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2382
dc.description.abstractHidrolojik üniteler olarak da bilinen ormanlık su havzaları, aldıkları yağışları tahliye ederek su kaynaklarını sürekli olarak beslerler. Ancak, son yıllarda, Türkiye’nin özellikle ormanlık alanlarının yukarı bölümlerinde yapılmasına izin verilen çok sayıda insan kaynaklı faaliyetin (madencilik, nehir tipi hidroelektrik santraller (NTHES), yol yapımı, yerleşime açma) yarattığı olumsuz etkilerden doğal su havzaları da ciddi şekilde etkilenmektedir. Bu müdahalelerden bazılarının yoğun olarak yaşandığı bölgelerden biri de Artvin’in Murgul Deresi Havzası’nın yukarı ormanlık bölümleridir. Burada bulunan bir yan kol olan Kabaca Deresi boyunca hâlihazırda 3 adet NT-HES işletilmesine rağmen, bu yapıların, dere sistemi üzerinde olası etkileri konusunda sınırlı sayıda araştırma yapılmıştır. Buradan yola çıkarak, Kabaca Deresi’ndeki NT-HES’lerin derenin su miktarı, bazı su kalitesi parametreleri ve askıda katı madde (AKM) miktarı üzerinde ne tür değişimlere neden olduğunun tespit edilmesi bu çalışmanın ana hedefi olarak belirlenmiştir. Bu amaçla, Kabaca Deresi boyunca 10 noktadan aylık debi ve AKM ölçülürken, bazı su kalitesi parametrelerinin (pH, su sıcaklığı, çözünmüş oksijen, iletkenlik, tuzluluk, toplam çözünmüş madde, amonyum ve nitrat azotu) ölçümleri ise taşınabilir YSI (Professional Plus) cihazı ile yapılmıştır. Sonuçlar, deredeki su kalitesinin, bazı örnekleme zamanları ve örnekleme noktaları dışında genel olarak temiz olduğunu ortaya koymuştur. Ancak, dere sularının regülatöre alınmadan önceki noktalarda ölçülen ortalama elektriksel iletkenlik 62 µs/cm, tuzluluk 0.04 ppt ve toplam çözünmüş madde 61 mg/l miktarlarının, NT-HES’lerin, dere yatağına bıraktıkları “can suyu” noktalarında yapılan ölçümlere göre önemli seviyede artarak, sırasıyla, 87 µs/cm, 0.06 ppt ve 89 mg/l değerlerini aldığı tespit edilmiştir. Bu sonucun, NTHES’lerin suyun %90’ını kullanıp deredeki su miktarını ciddi oranda düşürmesine bağlı olduğu düşünülmektedir ve derede regülatör öncesi 2.53 m3 /s olan ortalama debinin regülatörden sonra 0.93 m3 /s civarına düşmesi de bunu desteklemektedir.en_US
dc.description.abstractThe forested watersheds, also known as hydrological units, continuously feed water resources by draining rainfall they receive. However, in recent years, the natural watersheds have also been affected seriously from negative impacts caused by many human activities (mining, run-of-river type hydroelectric plants (ROR-HEP), road construction, urbanization) permitted mainly in upper part of Turkey’s forests. One of the regions where some of the interventions listed above have been intensively occurring is the upper forested parts of Murgul Stream Watershed of Artvin. Even though the three ROR-HEPs are currently running along a tributary creek called Kabaca, a limited number of studies have been conducted on possible effects of these structures on the creek system. From this point of view, establishing what type of changes the ROR-HEPs may cause on the amount of water, some water quality parameters and the amount of suspended solids (TSS) was specified as the main objective of this study. For this purpose, while the monthly discharge and TSS quantities were estimated at ten points along the creek, the measurements of some water quality parameters (pH, water temperature, dissolved oxygen, conductivity, salinity, total dissolved substances, ammonium and nitrate-nitrogen) were done by using the portable YSI (Professional Plus) device. The results revealed that, in general, the quality of water in the creek was clean -except for some sampling points and times. However, it was determined that the quantities of electrical conductivity 62 µs/cm, salinity 0.04 ppt and total dissolved substances 61 mg/l measured in the locations of the creek before its water being taken into the transmission pipes were significantly increased to 87 µs/cm, 0.06 ppt ve 89 mg/l, respectively, in points of the creek where “compensation flow” released by the ROR-HEP. It was thought that this outcome was associated with the substantial drop in water amount of the creek due to the ROR-HEP’s use of 90% of water and the reduction of mean discharge of 2.53 m3 /s before the regulator to 0.93 m3 /s after the regulator supported this.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSu Kalitesien_US
dc.subjectAskıda Sedimenten_US
dc.subjectNehir Tipi HESen_US
dc.subjectHavzaen_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectWater Qualityen_US
dc.subjectSuspended Sedimenten_US
dc.subjectRun-of-River HEPen_US
dc.subjectWatersheden_US
dc.titleÇoklu nehir tipi hidroelektrik santrallerinin (HES) Kabaca Deresi'nin su miktarı, su kalitesi ve askıda sediment değerleri üzerine etkilerinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigating effects of sequentially built run-of-river type hydroelectric plants (HEP) on the values of water quantity, water quality and suspended sediments of Kabaca Creeken_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜ, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.authoridTR117150en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzay, Gözdeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record