Show simple item record

dc.contributor.authorKaykıoğlu, Gül
dc.contributor.authorDalmış, İbrahim Savaş
dc.date.accessioned2021-03-29T12:21:30Z
dc.date.available2021-03-29T12:21:30Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationKaykıoğlu, G , Dalmış, İ . (2020). Piroliz Uygulanmış Çeltik Sapları ile Sulu Çözeltilerden Renk Giderimi . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , 6 (1) , 37-48 . DOI: 10.21324/dacd.563850en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.21324/dacd.563850
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2844
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, piroliz uygulanmış pirinç sapları ile (PPS) sulu çözeltilerden metilen mavisi (MB) giderim performansını değerlendirmektir. pH (4, 5.9 (doğal pH), 7, 9 ve 11), başlangıç boya konsantrasyonu (5, 10, 15 ve 20 mg / L) ve temas süresi (0, 1, 5, 15, 30, 60, 90 ve 120 dakika) gibi çeşitli deneysel parametrelerin etkisini değerlendirmek için sabit sıcaklıkta (20 oC) ve sabit adsorban dozunda (1 g/L) kesikli çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca; farklı dozlarda (500, 1000, 1500, 2000 ve 2500 mg/L NaCl) tuz ilavesiyle iyonik şiddetin boya çözeltisinden renk giderim verimi üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Boya çözeltisinin pH değerinin 4’ten 11’e yükseltilmesiyle PPS tarafından boya tutulumunun bir miktar azaldığı (qe değerleri için 8.5 mg/g’dan yaklaşık 8.2 mg/g’a) ve en iyi giderme veriminin doğal pH’ta elde edildiği gözlenmiştir. Bütün deneylerde boya tutulumu hızlı olmakta ve artan temas süresi ile birlikte adsorpsiyon artmaktadır. Metilen mavisi giderim verimi artan iyonik şiddet ile birlikte hafif artış göstermiştir. 2000 mg/L NaCl uygulamasında %91 giderme verimi elde edilirken, 2500 mg/L NaCl uygulamasında giderme verimi % 87’e düşmüştür. PPS ile MB adsorpsiyonunda R2 değerleri dikkate alındığında Freundlich modeline göre Langmuir modelinin daha uyumlu olduğu belirlenmiştir. MB boyarmaddesi için PPS adsorbanının maksimum adsorpsiyon kapasitesi 12.5 mg/g’dır. PPS için deneysel kinetik veriler yalancı birinci derece modele uyumludur (R2=0.9952).en_US
dc.description.abstractThe objective of this study is to evaluate the performance of pyrolysis-treated rice straw (PPS) in the removal of methylene blue (MB) from aqueous solution. Batch studies were performed to evaluate the influences of various experimental parameters like pH (4, 5.9 (natural pH), 7, 9 and 11), initial dye concentration (5, 10, 15, and 20 mg/L), and contact time (0, 1, 5, 15, 30, 60, 90, and 120 min) at constant temperature (20 oC) and adsorbent dose (1 g/L). Also; the effect of ionic strength with the salt addition at different doses (500, 1000, 1500, 2000, and 2500 mg/L NaCl) was evaluated on the color removal efficiency from the dye solution. It was observed that the dye uptake by PPS was slightly decrease (from 8.5 mg/g to about 8.2 mg/g for qe values) when the pH of dye solution was increased from 4 to 11 and the best removal efficiency was obtained at the natural pH (5.9). Uptakes of dye were rapid and the adsorption increased with increasing contact time in all experiments. Methylene Blue removal efficiency increased slightly with increasing ionic strength. While the removal efficiency was 91 % at 2000 mg/L NaCl application, decreased to 87% at 2500 mg/L NaCl. According to the R2 values for the adsorption of MB on PPS, Langmuir model yields fit better than the Freundlich model. The maximum adsorption capacity of PPS adsorbent for MB dye was 12.5 mg/g. The kinetic experimental data fitted the pseudo-first-order model for PPS (R2=0.9952).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectPirinç Sapıen_US
dc.subjectPirolizen_US
dc.subjectAdsorpsiyonen_US
dc.subjectMetilen Mavisien_US
dc.subjectRenk Giderimien_US
dc.subjectRice Strawen_US
dc.subjectPyrolysisen_US
dc.subjectAdsorptionen_US
dc.subjectMethylene Blueen_US
dc.subjectColor Removalen_US
dc.titlePiroliz uygulanmış çeltik sapları ile sulu çözeltilerden renk giderimien_US
dc.title.alternativeColor removal from aqueous solution with pyrolysis-treated rice strawen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğal Afetler ve Çevre Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authorid0000-0003-3271-211Xen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage37en_US
dc.identifier.endpage48en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.21324/dacd.563850en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess