Show simple item record

dc.contributor.authorDursun, Nesrin
dc.date.accessioned2021-03-31T12:26:33Z
dc.date.available2021-03-31T12:26:33Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationDursun, N . (2020). Atık Bitkisel Yağların Çevreye Etkileri ve Geri Dönüşümü Hususunda Halkın Farkındalığının Belirlenmesi: Malatya İli Örneği . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , 6 (2) , 228-247 . DOI: 10.21324/dacd.597625en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.21324/dacd.597625
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2877
dc.description.abstractDünyada, hızlı nüfus artışına bağlı olarak çevre kirliliği artmıştır. Çevre kirliliği, toplumun çevre duyarlılığıyla azaltılabilir. Anket uygulamaları ile, halkın duyarlılığının olup olmadığı ve çevresel konulardaki farkındalıkları belirlenebilir. Ayrıca anket değerlendirmeleri, çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalar yapan belediyeler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına yön vermektedir. Bu çalışma, Malatya ili merkez ilçeleri olan Battalgazi ve Yeşilyurt'ta yaşayan bireylere "atık bitkisel yağların çevreye etkileri ve geri dönüşümü" ile ilgili farkındalıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 19 sorudan oluşan anket uygulanarak sonuçları değerlendirilmiştir. Demografik bilgiler, atık bitkisel yağların çevreye etkileri ve geri dönüşümü ile ilgili bilgilerden oluşan ankete her ilçeden 150 birey olmak üzere 300 birey katılmıştır. Çalışma ile evsel atık yağların su, hava ve toprak kirliliğine etkileri ve geri dönüşüme verilmesi (özellikle biyodizel üretiminde ham madde olması) hususunda halkın ne derece bilinçli olduğu belirlenmiştir. Anket sonrası atık yağların çevreye etkileri hakkında bilgilendirmeler yapılarak, bu etkilerin olmaması ya da asgari seviyelerde olabilmesi için farkındalığı oluşturma hedeflenmiştir. Anket uygulaması sonucunda (i) kızartma tüketiminin katılımcı yaşı ile ters orantılı olduğu; (ii) ankette spesifik sorular olmasına rağmen halkın büyük çoğunluğunun bu spesifik konulara hakim olduğu; (iii) bu farkındalıkta çevre duyarlılıkları başta olmak üzere konu ile ilgili internet, TV, radyo, gazete ve dergileri takip ettikleri; (iv) sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin bilgilendirme faaliyetlerinin etkili olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThere has increased in environmental pollution due to rapid population growth in the world. Environmental conscience of society can reduce environmental pollution. Conducting surveys can determine the existence of this conscience and public awareness on environmental issues. In addition, survey results guide the activities of municipalities, public institutions and non-governmental organizations that work to prevent environmental pollution. This study was conducted to determine with individuals living in Battalgazi and Yeşilyurt, which are the central districts of Malatya province, to determine their awareness on "environmental effects and recycling of waste vegetable oils". The results were evaluated by applying a questionnaire consisting of 19 questions. 150 individuals from each district and in total 300 individuals participated in the questionnaire which consisted of information about demography, environmental effects and recycling of waste vegetable oils. The study determined the public awareness on the effects of domestic waste oils on water, air and soil pollution and recycling (especially raw materials in biodiesel production). Following the survey, information has been provided about the effects of waste vegetable oils on the environment by creating awareness to eliminate these effects or minimalize them. Based on the survey results, it has been determined that: (i) frying consumption is inversely proportional to the age of the participants; (ii) even though specific questions were asked, the majority of the population have comprehensive knowledge on these specific issues; (iii) they follow internet, TV, radio, newspapers and magazines related to the subject, especially about the environmental awareness; (iv) informative activities of non-governmental organizations and municipalities are effective.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAtık Bitkisel Yağen_US
dc.subjectÇevre Kirliliğien_US
dc.subjectGeri Dönüşümen_US
dc.subjectHalkın Farkındalığıen_US
dc.subjectAnketen_US
dc.subjectMalatyaen_US
dc.subjectWaste Vegetable Oilen_US
dc.subjectEnvironmental Pollutionen_US
dc.subjectRecyclingen_US
dc.subjectPublic Awarenessen_US
dc.subjectSurveyen_US
dc.titleAtık bitkisel yağların çevreye etkileri ve geri dönüşümü hususunda halkın farkındalığının belirlenmesi: Malatya İli örneğien_US
dc.title.alternativeIdentification of public awareness on environmental effects and recycling of waste vegetable oils: the case of Malatya Provinceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğal Afetler ve Çevre Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authorid0000-0002-7463-1038en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage228en_US
dc.identifier.endpage247en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.21324/dacd.597625en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess