Show simple item record

dc.contributor.authorKılıç, Şükran
dc.contributor.authorKumandaş, Hatice
dc.date.accessioned2021-04-06T07:22:36Z
dc.date.available2021-04-06T07:22:36Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationKılıç, S., & Kumandaş, H. (2017). Turkish Validation of the Parents' Beliefs about Children's Emotions Questionnaire/Anne-Babalarin Cocuklarin Duygulari Hakkindaki Inanislari Olceginin gecerlilik ve guvenilirlik calismasi. Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry, 18(2), 169-179.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2930
dc.description.abstractObjective: The present study is aimed to examine psychometrical properties of the Parents' Beliefs about Children's Emotions Questionnaire (PBACE) which is an important part of parental emotion socialization and closely related to children mental health, for Turkish parents and to detect measurement invariance according to parent gender. Methods: Three hundred and fifty mothers and 350 fathers who have children between the age of 4-10 participated in this study in Aksaray province. The PBACE is a Likert type scale and consisting of 33 items. For its Turkish adaptation, translation and back-translation were completed, and then submitted to experts for content, semantic and conceptual equivalance. Confirmatory Factor Analysis (CFA) was performed for examining construct validity. Parents of gender-based measurement invariance structure were analyzed by calculating the configural, metric and scalar invariance. An evaluation of the reliability of the scale was made using, internal consistency (Cronbach's alpha) coefficients, test-retest correlation methods and item-total correlation. Results: The validity of the data obtained from the measurement tool in the study were analyzed by examining the results of CFA. CFA results indicated that the questionnaire has a structure of seven factors and data model compliance was found to be within acceptable values. Internal consistency coefficients, test-retest values and item total correlations were examined and it was found that PBACE is a reliable measuring instrument. For parent gender measurement invariance fit indexes (Chi-square, RMSEA, SRMR, CF, TLI) in gradually obtained models was examined whether the range is acceptable. When examining structural analysis results for two different gender level, it was seen that metric and scalar invariance is achieved. Discussion: Parents can use Turkish version of PBCAE for evaluating children's positive and negative emotions and parents and the questionnaire can also be used in studies examining clinical, developmental and family systems.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu araştırmada, anne-baba duygu sosyalleştirmesinin önemli bir parçası ve çocuk ruh sağlığı ile yakından ilişkili olan Anne-Babaların Çocukların Duyguları Hakkındaki İnanışları Ölçeğinin (ABÇDİÖ) psikometrik özelliklerinin Türk anne-babaları için incelenmesi ve cinsiyete göre ölçme değişmezliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmaya Aksaray il merkezinden 4-10 yaşları arasında çocuğu olan 350 anne ve 350 baba katılmıştır. Likert tipi bir ölçek olan ABÇDİÖ 33 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe uyarlaması için çeviri ve tekrar çeviri süreci tamamlanmış; kapsam, anlamsal ve kavramsal eşdeğerlik için uzman görüşüne sunulmuştur. Ölçme aracının güvenilirliğini değerlendirmek ve yapı geçerliğini incelemek için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılmıştır. Anne-babanın cinsiyetine dayalı ölçme değişmezliği yapısal, metrik ve skalar değişmezliği hesaplanarak analiz edilmiş; iç tutarlılık katsayıları (Cronbach alfa), test-tekrar test değerleri ve madde toplam korelasyonları kullanılmıştır. Sonuçlar: Araştırmada ölçme aracından elde edilen verilerin geçerliliğine doğrulayıcı faktör analizi sonuçları incelenerek bakılmıştır. Analiz sonucunda ölçeğin yedi faktörlü yapısının doğrulandığı ve model veri uyumunun kabul edilebilir değerler içerisinde olduğu bulunmuştur. İç tutarlılık katsayıları, test-tekrar test değerleri ve madde toplam korelasyonları incelenmiş ve ABÇDİÖ’nün güvenilir bir ölçme aracı olduğu ortaya konulmuştur. Cinsiyete göre ölçme değişmezliği testi için aşamalı olarak elde edilen modellerde uyum indekslerin (ki-kare, RMSEA, SRMR, CFI, TLI) kabul edilebilir aralıkta olup olmadığı incelenmiştir. Analiz sonuçları incelendiğinde iki farklı cinsiyet düzeyi için yapısal, metrik ve skalar değişmezliğin sağlandığı görülmüştür Tartışma: Ölçek anne-babaların çocukların olumlu ve olumsuz duygularını değerlendirmek için kullanılabileceği gibi, klinik, gelişimsel ve aile sistemlerini araştıran araştırmalarda da kullanılabiliren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherCumhuriyet Univ Tıp Fak Psikiyatri Anabilim Dalien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectParents' Beliefs about Children's Emotions Questionnaireen_US
dc.subjectConfirmatory factor analysisen_US
dc.subjectValidityen_US
dc.subjectReliabilityen_US
dc.subjectAnne-Babaların Çocukların Duyguları Hakkındaki İnanışları Ölçeğien_US
dc.subjectDoğrulayıcı faktör analizien_US
dc.subjectGeçerliliken_US
dc.subjectGüvenilirliken_US
dc.titleTurkish validation of the parents' beliefs about children's emotions questionnaireen_US
dc.title.alternativeAnne-babaların çocukların duyguları hakkındaki inanışları ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatryen_US
dc.departmentAÇÜ, Eğitim Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-3636-3690en_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage169en_US
dc.identifier.endpage179en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5455/apd.230048en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record