Show simple item record

dc.contributor.advisorEminağaoğlu, Özgür
dc.contributor.authorYüksel, Emrah
dc.date.accessioned2021-04-15T08:37:17Z
dc.date.available2021-04-15T08:37:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=cbOXH84ZayrLjc0tI-QXKjzbpe7DIdJqj8qn6Xix3eW4xMbJZ8DgOE8jFBu7_PlC
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/3081
dc.descriptionYÖK Tez No: 434968en_US
dc.description.abstractBu çalışma, 2011-2016 yılları arasında, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin kuzeydoğusunda, oldukça zengin floristik içeriğe sahip Kamilet Vadisi'nin flora ve vejetasyon yapısını incelemeyi amaçlamıştır. 300-3264 m. yükselti arasında bulunan araştırma alanı, Davis tarafından uygulanan kare yöntemine göre A8 karesinde yeralmakta olup, Holarktik bölgenin, Avrupa-Sibirya fitocoğrafik alanının Karadeniz provensinin Kolşik kesimine girmektedir. Bu araştırmada, 107 familya, 361 cinse ilişkin toplam 651 adet takson saptanmıştır. Bunlardan 41 takson Pteridophyta, 610 takson ise Spermatophyta bölümüne ilişkindir. Spermatophyta bölümüne ilişkin taksonlardan 5'i Gymnospermae, 605'i Angiospermae alt bölümünde bulunmaktadır. Angiospermae taksonlarının 504 adeti Magnoliatae, 101 adeti ise Liliatae sınıfına ilişkindir. Araştırma alanında en fazla takson içeren familyalar; Asteraceae 79 adet, Poaceae 44 adet, Rosaceae 38 adet, Fabaceae 30 adet, Brassicaceae 28 adet, Lamiaceae 28 adet, Caryophyllaceae 21 adet, Ranunculaceae 20 adet, Boraginaceae 18 adet ve Apiaceae 17 adettir. Çalışma alanında belirlenen 378 taksonun (%58.07) floristik bölgeleri saptanmıştır. Taksonların, fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları ise şöyledir: 326 adeti (%86.24) Avrupa-Sibirya, 19 adeti (%5.03) İran-Turan, 5 adeti (%1.32) Akdeniz kökenli, 28 adeti (%7.41) kozmopolittir. Taksonların hayat formlarına göre dağılımları sırasıyla şöyledir: Hemikriptofitler 253 takson, Kriptofitler 196 takson, Fanerofitler 46 takson, Kamefitler 68 takson, Terofitler 86 takson ve Vasküler parazitler 2 taksondur. Araştırma alanında 19 adet endemik bitki saptanmış olup, endemizm oranı %2.92'dir. Endemik ve endemik olmayan nadir bitkiler, uluslararası IUCN tehlike kategorilerine göre sınıflandırılmıştır. Araştırma alanının vejetasyonu, Braun-Blanquet yöntemine göre 168 örnek alan alınarak araştırılmıştır. Araştırma alanında, 5 farklı vejetasyon tipine ait 11 bitki birliği tanımlanmıştır. Bunlardan 2'si bilim dünyası için yenidir. Çalışma alanının vejetasyon ve bitki birlikleri haritaları Coğrafi Bilgi Sistemlerine göre hazırlanmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study has been carried out for determination and contribution to the flora and vegetation of Kamilet Valley where has quite rich floristic composition during 2011-2016. The research area under review is taken place in Colchic province of Euro-Siberian floristic area of Holarctic and is found in the A8 square according to grid system of Davis. On the other hand, the study area lies between 300 and 3264 m. elevation above the sea level. In this study, total 651 plant taxa belong to 107 families and 361 genera were determined. 41 of them belong to Pteridophyta, the remaining 610 taxa were Spermatophyta which included 5 taxa from Gymnospermae and 605 taxa from Angiospermae. Angiospermae also included 504 taxa from Magnoliatae and 101 taxa from Liliatae. The largest families recorded were as follows: Asteraceae 79 taxa, Poaceae 44 taxa, Rosaceae 38 taxa, Fabaceae 30 taxa, Brassicaceae 28 taxa, Lamiaceae 28 taxa, Caryophyllaceae 21 taxa, Ranunculaceae 20 taxa, Boraginaceae 18 taxa and Apiaceae 17 taxa. The percentage of phytogeographical origins of 378 taxa (%58.07) was determined. The distribution of the taxa according to the phytogeographical regions was as follows: 326 taxa (86.24%) Euro-Siberian, 19 taxa (5.03%) Irano-Turanian, 5 taxa (1.32%) Mediterranean, 28 taxa (7.41%) cosmopolit. The life form spectrum of the taxon was as follows: Hemicryptophytes 253 taxa, Cryptophytes 196 taxa, Phanerophytes 46 taxa, Chamaephytes 68 taxa, Therophytes 86 taxa and Vascular Parasites 2 taxa. Endemism is 2.92% and included 19 endemic taxa. The endemic and rare non-endemic plants in the study area have been indicated to IUCN threat catagories. The vegetation of the study area was investigated on total of 168 quadrats according to the Braun-Blanquet method. In the study area, 11 plant associations in five different vegetation types were determined. Two of these are described as new syntaxa for science. The vegetation and plant association map of the study area was determined by Geographical Information Systems (GIS) techniques.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBotaniken_US
dc.subjectBotanyen_US
dc.subjectOrmancılık ve Orman Mühendisliğien_US
dc.subjectForestry and Forest Engineeringen_US
dc.titleKamilet Vadisi (Arhavi) flora ve vejetasyonuen_US
dc.title.alternativeFlora and vegetation of Kamilet Valley (Arhavi)en_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentAÇÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage269en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorYüksel, Emrah


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record