Show simple item record

dc.contributor.authorGüney, Deniz
dc.contributor.authorBayraktar, Ali
dc.contributor.authorAtar, Fahrettin
dc.contributor.authorTurna, İbrahim
dc.date.accessioned2021-08-12T08:46:37Z
dc.date.available2021-08-12T08:46:37Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationGüney, D , Bayraktar, A , Atar, F , Turna, İ . (2020). Effects of root undercutting, fertilization and thinning on seedling growth and quality of oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) seedlings . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 214-222 . DOI: 10.17474/artvinofd.696079en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/3325
dc.description.abstractIn this study, the effects of root undercutting, fertilization and thinning applications on the morphological characteristics of oriental beech seedlings grown in Karadağ Forest Nursery were investigated. In 2+0 years old seedlings, the effects of treatments including by making root undercutting and thinning (A) and by giving 50 g of ammonium nitrate fertilizer per m2 addition to thinning (B) in July were examined. Moreover, quality classes of seedlings were determined on the basis of treatments. According to the result of this study, significant differences were found between the morphological characteristics of the seedlings depending on the treatments. It was determined that while there is a statistical significance in terms of seedling length, sturdiness quotient, the number of side branches, shoot and root fresh weight, shoot and root dry weight, shoot dry weight/root dry weight, root percentage, Dickson quality index, there is no significance in terms of root collar diameter, fresh seedling weight, dry seedling weight in 2+0 years old seedlings. According to Turkish Standards Institute's deciduous seedling standard (TS 5624/21.03.1988) prepared in March 1988, 48.8% of A treatment and 76.7% of B treatment and 78.9% of the control group were found to be Class I. According to Dickson quality index, the quality index values of seedlings in 2+0 A, 2+0 B and control were determined as and 1.05, 0.74 and 0.68 respectively. In determination of Dickson quality index value, using of important parameters used for determination of seedling quality is important in terms of obtaining more accurate results.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Karadağ Orman Fidanlığı’nda yetiştirilen Doğu kayını fidanlarında uygulanan yerinde kök kesimi, seyreltme ve gübreleme uygulamalarının morfolojik özellikler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmada iki yaşındaki fidanlarda Temmuz ayında kök kesimi ve seyreltme yapılarak (A) ve seyreltme yapılıp ve metrekareye 50 g amonyum nitrat gübresi verilerek (B) bu işlemlerinin etkisi incelenmiştir. Ayrıca işlemler bazında fidanların kalite sınıfları belirlenmiştir. Yapılan işlemlere bağlı olarak fidan morfolojik karakterleri arasında önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Fidan boyu, gürbüzlük indisi, yan dal sayısı, gövde taze ağırlığı, kök taze ağırlığı, gövde kuru ağırlığı, kök kuru ağırlığı, katlılık, kök yüzdesi ve Dickson kalite indeksi bakımından 2+0 yaşlı fidanlarda yapılan işlemlerin istatistiki olarak etkisi olduğu, kök boğazı çapı, fidan taze ağırlığı ve fidan kuru ağırlığı bakımından ise işlemler arasında istatistiki olarak bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Türk Standartları Enstitüsünün Mart 1988’de hazırlamış olduğu yapraklı ağaç fidanı standardına (TS 5624/21.03.1988) göre A işleminin %48.8’i, B işleminin %76.7’si kontrol grubunun ise %78.9’u I. sınıf çıkmıştır. Dickson kalite indeksine göre fidanların kalite indeks değerleri 2+0 A, 2+0 B ve kontrol grubunda sırasıyla 1.05, 0.74 ve 0.68 olarak belirlenmiştir. Dickson kalite indeksi değerinin belirlenmesinde fidan kalitesini belirlemede kullanılan önemli parametrelerin kullanılması daha hassas sonuçların elde edilmesi bakımından önemlidir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOriental beechen_US
dc.subjectRoot cuttingen_US
dc.subjectThinningen_US
dc.subjectFertilizationen_US
dc.subjectSeedling morphologyen_US
dc.subjectDoğu kayınıen_US
dc.subjectKök kesimien_US
dc.subjectSeyreltmeen_US
dc.subjectGübrelemeen_US
dc.subjectFidan morfolojisien_US
dc.titleEffects of root undercutting, fertilization and thinning on seedling growth and quality of oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) seedlingsen_US
dc.title.alternativeDoğu kayını (Fagus orientalis Lipsky) fidanlarında kök kesimi, gübreleme ve seyreltmenin fidan gelişimi ve kalitesi üzerine etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authorid0000-0001-7222-6162en_US
dc.authorid0000-0002-8420-7089en_US
dc.authorid0000-0003-4594-8148en_US
dc.authorid0000-0003-4408-1327en_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage214en_US
dc.identifier.endpage222en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.17474/artvinofd.696079en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record