Show simple item record

dc.contributor.authorSözbilir, Fikret
dc.contributor.authorYeşil, Salih
dc.date.accessioned2022-07-29T12:55:42Z
dc.date.available2022-07-29T12:55:42Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationSözbilir, F., & Yeşil, S. (2015). Kurumsal yaratıcılık: Yaratıcılığı etkileyen faktörler açısından Türkiye’de bir kamu kurumunda alan araştırması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(4), 87-111.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/4033
dc.description.abstractCreativity is transferring of the ideational innovation to the application. Organizational creativity is achieved through individuals, who generate new ideas and apply them, to improve the innovative performance in corporate activities. For organizational creativity, it is really necessary that a new idea must be created. This study aims to determine the impact of creativity dimensions (organizational encourage-ment, supervisory encouragement, work group supports, sufficient resources, freedom, organizational impediments, and workload pressure) on organizational creativity. In addition, it is aimed to provide recommendations based on results regarding positive or negative effect of creativity dimensions on the development of organizational creativity. In this empirical study, the data on perceptions concerning creativity and organizational creativity was gathered by means of a questionnaire from 127 participating sublevel managers working in different provincial directorates of a public organization in Turkey. Data were subjected to analysis with SPSS 16.0 software and presented in tables. The findings showed that creativity dimensions; while organizational encouragement and work group supports have positive impact, sufficient resources have negative impact, on the other hand freedom, organizational impediments, and workload pressure have no significant impact on organizational creativity.en_US
dc.description.abstractYaratıcılık, düşünsel yeniliğin uygulamaya aktarılmasıdır. Kurumsal yaratıcılık bireylerin kurumsal faaliyetlerde yeni fikir üreterek ve uygulayarak yenilikçi performansını artırması ile sağlanır. Kurumsal yaratıcılık için, yeni bir fikrin gerçekten yaratılmış olması gerekir. Bu çalışmanın amacı, yaratıcılığın boyutları olan kurumsal destek, yönetici desteği, çalışma grubu desteği, kaynak yeterliliği, serbestlik, kurumsal engeller ve iş yükü baskısının kurumsal yaratıcılık üzerindeki etkisini belirlemektir. Bununla birlikte kurumsal yaratıcılığın geliştirilmesinde yaratıcılığın boyutlarından olumlu ve olumsuz etkileyenler ile ilgili öneriler sunmaktır. Bu alan çalışmasında, Türkiye’de bir kamu kurumunda farklı illerde çalışan 127 alt düzey yöneticiden anket yardımıyla il müdürlüklerindeki yaratıcılık ve kurumsal yaratıcılık algılarına ilişkin veriler toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 16.0 programı ile yapılarak tablolar halinde sunumu yapılmıştır. Elde edilen bulgular, kurumsal yaratıcılık üzerinde; yaratıcılık boyutlarından kurumsal destek ve çalışma grubu desteğinin olumlu etkisi olduğunu, kaynak yeterliliğinin olumsuz etkisi olduğunu, diğer taraftan yönetici desteğinin, serbestliğin, kurumsal engellerin ve iş yükü baskısının anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermiştiren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHacettepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYaratıcılıken_US
dc.subjectKurumsal yaratıcılıken_US
dc.subjectKurumsal desteken_US
dc.subjectSerbestliken_US
dc.subjectCreativityen_US
dc.subjectOrganizational creativityen_US
dc.subjectOrganizational encouragementen_US
dc.subjectFreedomen_US
dc.titleKurumsal yaratıcılık: yaratıcılığı etkileyen faktörler açısından Türkiye'de bir kamu kurumunda alan araştırmasıen_US
dc.title.alternativeOrganızatıonal creatıvıty: an empirical study at a public organization in turkey in terms of factors motivating creativityen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-2665-1795en_US
dc.identifier.volume33en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage87en_US
dc.identifier.endpage111en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorSözbilir, Fikret


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record