Show simple item record

dc.contributor.authorTürker, Mustafa Fehmi
dc.contributor.authorÖztürk, Atakan
dc.contributor.authorTiryaki, Emin
dc.date.accessioned2015-06-11T07:09:58Z
dc.date.available2015-06-11T07:09:58Z
dc.date.issued2002en_US
dc.identifier.citationTÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A. ve TİRYAKİ, E., Ülkemiz Ormancılık Sektöründe Odun Dışı Orman Ürünleri Kapsamında Değerlendirilen Odun Dışı Bitkisel Ürünlerin İşletmeciliği, II.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Bildiriler Kitabı Cilt I, Sayfa 25-40, 15-18 Mayıs 2002, Artvin.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/872
dc.description.abstractTürkive coğrafi konum itibariyle, diğer Avrupa ülkelerine göre zengin bir floraya sahiptir. Ülkemizde 9500'e yakın tür yayılış göstermekte, bu türlerin de 3000 kadarı endemik özelliği taşımaktadır. Dünya üretiminde miktar olarak ağırlık taşıyan odun dışı bitkisel iiriiııleriıı de hazıları endemik tür özelli{;i taşımakta olup, 1990 yılı itibariyle. iilkeıniz orman iiriinleri ilıracat111ın yaklaşık % 97'lik kısmım odun dışı bitkisel ürünler olıışturmaktcıdır. Ancak, özellikle hatalı yararlanma ve denetimsizlik nedeniyle, bu kaynaklarııı devamlılığı tehlikeye düşmüş durumdadır. Bıı bildiride, ülkemizde odıı11 dışı bitkisel iiriiıı işletmeciliği; ormancılık sekt6rı'i ve özel sektör (Bilgin Tarım Ürünleri San. Tic. A.S örneği) kapsam111da yasal, vöııetsel ve kurumsal açılardan i11ccle11ıııektedir. A1erkezi Trabzon ili Sürmene ilçesinde bulunan Bilgin Tarını Ürünleri Sanayi A.Ş. 'nin örnek olarak ele alınacak olduğu bu çalışmada, özellikle sözkonıısıı şirket yardımıyla odun dışı bitkisel iiriiıı işletmeciliğinde, tedarikten pazarlamaya kadar geç•eıı siireçN karşılaşılan sarımlar helirlenerek , hunlara ilişkin çözüm önerileri sıınıılınaktadır.en_US
dc.description.abstractTurkey has a richer flora thaıı tize otlıer European countries due to its geograplıic Iocatioıı. Turkey alsa has 9500 plant species aııd ııp to 3000 of tlıese species are endemic species. Some of countriy 's noıı-wood forest prodııcts wlıiclı hm•e a vital role iıı tlıe ıvorld productioıı are also e11cleınic species. in 1990, 97 percent of total Turkislı forest product export reveııues is obtained from exporting of tlıe noıı-ıvood forest products. Hoıvever, the ıııis-utiliz.aıioıı a11d inspection cleficiencies endaııger t!ıe existeııce o/ these resources. /11 this study, ııoıı-wood plant products ınaııagement in Turkey was exaıııiııed witlı respect to law, administration and organization for pııblic aııd private sector ( Bilgin Agricu /tural !'roducts Conıpaııy sarnple ). Especiall y, problenıs arisrn froın 11011-ıı•ood plcı11t products 111a11agement acıivities in ılıe period ji'Olıı procureıııeııt ıo marketing were determiııed aııd soıne solutioııs to these problems were suggested.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrmancılık Sektörüen_US
dc.subjectÖzel Sektören_US
dc.subjectOrman Köylüsüen_US
dc.subjectOdun Dışı Bitkisel Ürün İşletmeciliğien_US
dc.subjectTedariken_US
dc.subjectÜretimen_US
dc.subjectPazarlamaen_US
dc.subjectForestry Sectoren_US
dc.subjectPrivate Sectoren_US
dc.subjectForest Villagersen_US
dc.subjectNon-Wood Plant Products Managementen_US
dc.subjectProcurementen_US
dc.subjectMarketingen_US
dc.titleÜlkemiz ormancılık sektöründe odun dışı orman ürünleri kapsamında değerlendirilen odun dışı bitkisel ürünlerin işletmeciliğien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR4203en_US
dc.authoridTR18779en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusalen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record