Show simple item record

dc.contributor.authorYolasığmaz, Hacı Ahmet
dc.contributor.authorBaşkent, Emin Zeki
dc.contributor.authorÇakır, Günay
dc.date.accessioned2016-03-10T10:02:42Z
dc.date.available2016-03-10T10:02:42Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.citationYolasığmaz, H.A., Başkent E.Z., Çakır G. 2006. Ülke Orman Amenajman Felsefesindeki Değişim: 1972’den Günümüze Artvin Planlama Birimi, KAÜ Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 7 (1), 10-27.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1116
dc.description.abstractÜlkemizde 1963 yılında ilk dönem orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulamaya aktarılması ile gerçek anlamda planlı ormancılığa geçilmiştir. Yaklaşık 40 yıllık süreçte envanter ve teknik ormancılık uygulamalarında bir takım gelişmeler olmasına rağmen, odun üretimi eksenli klasik ormancılık anlayışı devam ettirilmiştir. Son 10 yıllık dönemde ise başta biyolojik çeşitlilik sözleşmesi ve paralelinde gelişen süreçlerde yer alarak dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen ülkemiz, ormancılık felsefesinde değişime giderek Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama (ETÇAP) yaklaşımını prensipte kabul etmiş ve gerekli altyapısal değişikliklere başlamıştır. Dünden bugüne ülke ormancılık felsefesindeki değişimin orman amenajmanı perspektifinden ele alındığı bu makalede; araştırma alanı olan Artvin Merkez Planlama Biriminin odun üretimi eksenli klasik planlama yaklaşımı ilkeleri doğrultusunda hazırlanan iki dönem orman amenajman planı verileri ve ETÇAP yaklaşımı ilkeleri doğrultusunda 2001–2003 yıllarında toplanan veriler, bonitet, yaş sınıfı, servet ve artım gibi meşcere parametreleri açısından karşılaştırılmıştır. Araştırma alanı baz alınarak, ormancılık tekniği ve felsefesindeki değişim ve gelişimin yansımaları; tablo, grafik ve haritalar yardımıyla ortaya konulmuştur. Değişimi sindirmek için geçmişi iyi sorgulamak, analiz etmek ve doğru sonuçlar çıkarmak, uygulamaya aktarmak içinse; yasal, teknik ve bilimsel altyapıya ek olarak finansman ve donanımlı uzman kadrolar oluşturmak gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractForest management plans were firstly prepared and implemented in Turkey between 1963 and 1973. All forests in Turkey have been managed with timber oriented forest management philosophy; however, there have been some developments about inventory and silviculture techniques for approximately 40 years. Last decade, Turkey participated in Convention of Biological Diversity in Rio (1992) and included in both Pan – European and Near East Region Conventions. Nowadays, Turkish forest management philosophy has changed from timber management to ecosystem-based multiple-use forest planning with the principles of “sustainable forest management” criteria and indicators drafted in a few national and international agreements. Thus, Turkish forestry is underway in a re-structuring process. This paper presents evolution of the traditional forest management philosophy in Turkey since 1963. This study was carried out in Artvin Planning Unit. Past two decade planning periods (managed under timber management approach) was compared with current case study data used for forest multiple use management approach based on ecosystem in terms of distribution of age class, site class and change of volume and increment. In conclusion, former applications and techniques for adaptation of improvement must be analyzed and interpreted properly. Monetary resources and experts as well as legal, technique and scientific framework must be provided.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKafkas Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords Available]en_US
dc.titleÜlke orman amenajman felsefesindeki değişim: 1972’den günümüze Artvin planlama birimien_US
dc.title.alternativeEvolution of the forest management philosophy in Turkey: a case study of Artvin planningen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArtvin Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authoridTR119500en_US
dc.authoridTR3678en_US
dc.authoridTR14021en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1-2en_US
dc.identifier.startpage10en_US
dc.identifier.endpage29en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record