Show simple item record

dc.contributor.authorÖzcan, Orkan
dc.date.accessioned2017-04-10T11:15:25Z
dc.date.available2017-04-10T11:15:25Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationÖzcan, O . (2017). Taşkın Tespitinin Farklı Yöntemlerle Değerlendirilmesi: Ayamama Deresi Örneği. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 3 (1), 9-27. DOI: 10.21324/dacd.267200en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1177
dc.description.abstractGelişmekte olan birçok ülkede hızlı kentleşme, afet riskleri ve etkilenebilirlikler büyük sorun teşkil etmektedir. Kontrolsüz gelişmeler, yoğun yerleşim yerleri ve yetersiz altyapı ile ilgili mevcut riskleri ortaya çıkarmaktadır. Tehlikeli alanların haritalanmasındaki gelişmeler, toplum etkilenebilirliklerinin değerlendirilmesi ve yıkıcı güçlere karşı dayanıklı tasarımların yapılması, kayıpların azaltılması için yeni fırsatlar yaratmıştır. Bu çalışmanın amacı, taşkın analizinde en çok kullanılan; i) Çok Kriterli Karar Verme, ii) Hidrolik Modelleme, iii) Bilgi Difüzyon Teorisi ve iv) Eğri Numarası (SCS-CN) yöntemlerinin değerlendirmesi ve karşılaştırmasıdır. Elde edilen sonuçlar ışığında; oluşturulan etkilenebilirlik haritasına göre toplamda 1995 binanın etkilenebilir alanlar içerisinde bulunduğu ve bunların 420’sinin çok yüksek etkilenebilir alanlarda olduğu belirlenmiştir. Ayamama Deresi için yapılan modelleme sonucuna göre 185 m3 /s’lik kararlı akımın yaklaşık olarak 73 ha’lık bir alanı etkileyeceği sonucuna varılmış ve etkilenecek alanlar CBS ortamında belirlenmiştir. Yapılan obje-tabanlı en yakın komşuluk sınıflandırma sonucu temel alındığında olası taşkında etkilenebilir alanda; toplamda 1859 binanın etkileneceği belirlenmiştir. Havzaya ait eğri numaraları SCS-CN yöntemi ile belirlenerek Bilgi Difüzyon yönteminde kullanılmıştır. Bilgi Difüzyonu analiz sonuçlarına göre; Ayamama Deresi 180 m3 /s’lik akıma ulaştığında taşkın olma olasılığının yaklaşık olarak % 97.2 olacağı ve taşkın sularının yaklaşık 50 ha gibi bir alanda etkili olacağı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn many developing countries, rapid urbanization, disaster risks and affectability pose a great problem. Uncontrolled developments will bring out the inherent risks related with high-density environments and inadequate infrastructure. Advances in mapping hazardous areas have created new opportunities for assessing population vulnerabilities, doing designs to withstand against destructive forces and reducing losses. The aim of this study is to evaluate and compare the most used methods including i) Multi Criteria Decision Analysis, ii) Hydraulic Modeling, iii) Information Diffusion Theory and iv) SCS-CN (Soil Conservation Service Curve Number) in flood analysis. In the light of the results; 1995 buildings were found to be in vulnerable zones in total and 420 of them were found to be in a very high vulnerable zones according to the prepared affectability map. Hydrologic modeling results based on the defined discharge rate showed that 73 hectares of the urbanized area will be affected in the event of 185m3 /s of steady flow in Ayamama Creek and these areas were determined in GIS. Based upon the nearest neighbour object-based classification, total of 1859 buildings were defined to be affected by a potential flood. Curve numbers of the catchment were determined by using SCS-CN method and used in Information Diffusion method. According to the results of this method, when the Ayamama Creek reaches 180m3 /s of flow rate, the probability of flood occurrence is estimated to be %97.2 and it was determined that the flood waters will be effective in about 50 hectares of the area.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTaşkın Analizien_US
dc.subjectAnalitik Hiyerarşi Sürecien_US
dc.subjectHidrolojik Modellemeen_US
dc.subjectDifüzyon Teorisien_US
dc.subjectEğri Numarasıen_US
dc.subjectFlood Analysisen_US
dc.subjectAnalytic Hierarchy Processen_US
dc.subjectHydrologic Modelingen_US
dc.subjectDiffusion Theoryen_US
dc.subjectCurve Numberen_US
dc.titleTaşkın tespitinin farklı yöntemlerle değerlendirilmesi: Ayamama Deresi örneğien_US
dc.title.alternativeEvaluation of flood determination with various methods: Case study of Ayamama Creeken_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğal Afetler ve Çevre Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage9en_US
dc.identifier.endpage27en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherİstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzcan, Orkanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record