Show simple item record

dc.contributor.authorÖzkan, Zafer Cemal
dc.contributor.authorAkbulut, Sefa
dc.date.accessioned2017-09-20T08:51:22Z
dc.date.available2017-09-20T08:51:22Z
dc.date.issued2003en_US
dc.identifier.citationÖzkan, Z , Akbulut, S . (2011). KÜRTÜN (GÜMÜSHANE) – ÖRÜMCEK ORMANLARINDAKİ DOGU KARADENİZ GÖKNARI (Abies nordmanniana (Stev.) Spach. subsp. nordmanniana)’NIN DENDROKRONOLOJİSİ. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 4 (1), 8-13. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2252/29660en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25602
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1300
dc.description.abstractAbies nordmanniana (Stev.) Spach. subsp. nordmanniana Doğu Karadeniz Bölgesi için olduğu kadar Türkiye için de önemli bir orman ağacıdır. Çalışmanın amacı; Doğu Karadeniz Göknarı ağaçlarının yıllık büyüme ve değişimleri araştırıp, incelemek ve yıllık halkalardan yararlanarak Örümcek Bölgesi Ormanlarında göknar için ortalama yıllık halka eğrisi ve standart kronoloji hazırlamaktır. Aynı zamanda yörenin meteorolojik verileri de kullanılarak geçmiş yılların iklimi hakkında bilgi edinebilmek amacıyla yapılacak olan dendroklimatoloji çalışmalarına esas oluşturacaktır. Araştırma alanı Karadeniz Bölgesinin, Doğu Karadeniz Bölümünde yer almakta, Gümüşhane ili, Kürtün ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Toplam 6 ağaçtan 12 kalem alınmıştır ve elde edilen kalemlerdeki yıllık halka genişliklerinin ölçümünde 0.01 mm. duyarlı Zeiss Winkel aleti kullanılmıştır. Yıllık halka eğrilerinin elde edilmesinde ; 1) Yıllık Halkaların Yarı Logaritmik Olarak Gösterilmesi, 2) Yıllık Halkalardan Elde Edilen İndislerin Bir Grafikle Gösterilmesi (Standardizasyon) yöntemleri kullanılmıştır. İndis değerlerinin bulunmasında ise It=Wt/Yt eşitliğinden yararlanılmıştır.Çalışma 1729 – 2003 yıllarını kapsamaktadır. It : Yıllık halka genişliği indisi Yt : Beklenen yıllık büyüme (Regresyon eşitliğinden) Wt : Ölçülen yıllık halka genişliğien_US
dc.description.abstractAbies nordmanniana (Stev.) Spach. subsp. nordmanniana is an important forest tree species of Eastern Blacksea Region of Turkey. This study has attempted to describe the variations of annual growth of Abies nordmanniana (Stev.) Spach. subsp. nordmanniana and to give mean annual ring curve by using annual rings. Another purpose of this study is to find out the standardized chronology in wood of Abies nordmanniana (Stev.) Spach. subsp. nordmanniana. At the same time, this study can be helpful for estimating past climatic data and to provide some valuable information for dendroclimatologycal studies by using the meteorologycal records. The study area is located in East Blacksea region of Turkey. It is in border of the city Kürtün/Gümüşhane. It was taken 12 cores from total 6 trees. The rings widths have been measured by using Zeiss Winkel misroscope, which is 0.01 mm. sensitivity. For obtaining the annual ring curves has been used two methods, the former is to be shown of the annual rings as semi-logarithmic, the later is to be shown graphically of the indices obtained from annual rings as called standardization method. Indices have been found according to equation formula seen as below: It=Wt/Yt It : Indices of the ring widths Yt : Expected annual growth (from the regression equation) Wt : Measured annual ring widths It covers the time span of 1729-2003.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectbiesen_US
dc.subjectAbiesen_US
dc.subjectDendrokronolojien_US
dc.subjectYıllık Halkaen_US
dc.subjectDendrochronologyen_US
dc.subjectTree-Ringen_US
dc.titleKürtün (gümüşhane) – örümcek ormanlarındaki doğu karadeniz göknarı (abies nordmanniana (stev.) spach. subsp. nordmanniana)’nın dendrokronolojisien_US
dc.title.alternativeDendrochronology of abıes nordmannıana (stev.) spach. subsp. nordmannıana ın the örümcek forests ın kürtün-gümüşhaneen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR154380en_US
dc.authoridTR51250en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage8en_US
dc.identifier.endpage13en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherKaradeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Botaniğien_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record