Show simple item record

dc.contributor.authorSarı, Derya
dc.contributor.authorAcar, Cengiz
dc.date.accessioned2017-10-30T13:32:09Z
dc.date.available2017-10-30T13:32:09Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationSarı, D , Acar, C . (2015). Evaluation of the natural plant taxa in alpine rocky habitats in terms of the functions of planting design. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 16 (2), 144-163. DOI: 10.17474/acuofd.54669en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/234057
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1543
dc.description.abstractBiyoçeşitlilik açısından değerli ve hassas ekosistemleri barındıran alpin alanlar, sahip oldukları farklı habitatlarlar ile doğal peyzajın eşsiz öğelerini oluşturmaktadırlar. Bunlardan biri de kayalık habitatlardır. Alpin ve kayalık habitatlarda yaşayan birçok bitki türü, özellikle estetik özellikleriyle dikkat çekmiş ve zaman içerisinde insanların talepleri doğrultusunda bitkisel tasarımlara katılmaya başlamıştır. Bu çalışmada, kayalık habitatların çeşitli ve farklı ölçeklerde izlenebildiği, aynı zamanda da sahip olduğu zengin floristik çeşitlilik bakımından dikkat çekici olan Hatila Vadisi Milli Parkı (Artvin)’nda belirlenen 12 adet alpin kayalık alan incelenmiştir. Arazi çalışmaları sonucunda örnek kayalık alanlarda, 40 familyaya ait, 12’si endemik olmak üzere toplam 187 bitki taksonu tespit edilmiştir. Taksonların tür kompozisyonları ise kümeleme analizi ile belirlenmiştir. Çalışma kapsamında, örnek alanlarda tespit edilen doğal taksonların çeşitli morfolojik ve estetik özellikleri (renk, doku, form, yaşam formu) bakımından sınıflandırması yapılarak, süs bitkisi olarak değerlendirilebilecek bazı taksonlar ve bunların bitkisel kompozisyonlardaki fonksiyonlarına (yapısal, odakvurgu, dolgu-destek) yönelik bir öneri tablosu geliştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractAlpine areas that have valuable and sensitive ecosystem in terms of biodiversity are the unique elements of the natural landscape with different habitats. One of them is the rocky habitats. Many plant species living in alpine and rocky habitats, especially their attention to aesthetic properties has begun to take place in planting design with demands of the people in the course of time. In this study, 12 alpine rocky areas were examined in Hatila Valley National Park (Artvin) that can be viewed at different scales and various rocky habitats also have the striking rich floristic diversity. As a result of field work, 187 plant taxa, 12 of which are endemic, with 40 families identified in sample rocky areas. Species composition of taxa was identified by the cluster analysis. In this context, native taxa identified in sample areas were classificated according to morphological and aesthetic characteristics (color, texture, form, life form). Some taxa which can be used as an ornamental plant, and their function (structural, focus-emphasis, fill-support) in the plant composition was presented with a suggestion table.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlpin kayalık habitatlaren_US
dc.subjectAlpine rocky habitatsen_US
dc.subjectAlpin bitkileren_US
dc.subjectbitkisel tasarımen_US
dc.subjectdoğal bitki kompozisyonuen_US
dc.subjectHatila Vadisi Milli Parkıen_US
dc.subjectAlpine plantsen_US
dc.subjectHatila valley national parken_US
dc.subjectnatural plant compositionen_US
dc.subjectplanting designen_US
dc.titleAlpin kayalık habitatlardaki doğal bitki taksonlarının bitkisel tasarımlardaki fonksiyonları bakımından değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the natural plant taxa in alpine rocky habitats in terms of the functions of planting designen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümüen_US
dc.authoridTR11866en_US
dc.authoridTR1335en_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage144en_US
dc.identifier.endpage163en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record