Show simple item record

dc.contributor.authorAlkan Akıncı, Hazan
dc.date.accessioned2017-11-02T06:49:14Z
dc.date.available2017-11-02T06:49:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/290049
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1589
dc.description.abstractBu çalışmada Dendroctonus micans(Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)’ın Artvin doğu ladini (Picea orientalis (L.) Link.) ormanlarındaki güncel populasyonu ve spesifik predatörü Rhizophagus grandis Gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae)’in böceğin galerilerini istila durumu araştırılmıştır. Arazi çalışmalarında, toplam 30 örnekleme alanı ve 20 transektte çalışılmıştır. Örnekleme alanları 30 × 10 m boyutlarında ve transektler de 50 m uzunluğundadır. Günümüzde, D. micans’ın Artvin ladin ormanlarında “çok düşük istila” oranına sahip olduğu ve böceğin ağaçlardaki istila yüzdesinin 2000’li yılların başına oranla 4.1 kat azaldığı tespit edilmiştir. Meşcere kenarında bulunan ağaçlar meşcere içine göre daha fazla böcek zararına uğramıştır. D. micans’ın larva galerilerinin tamamında R. grandis tespit edilmiştir. Böceğin ormanlardaki zararı düşük seviyede olduğunda da R. grandis’in avının larva galerine yerleşebildiği tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, current population of Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae), and colonization status of its specific predator Rhizophagus grandis Gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae) in oriental spruce (Picea orientalis (L.) Link.) forests of Artvin were investigated. Field works were conducted in a total of 30 sampling plots and along 20 transects. Sampling plots were 30 × 10 m in size and transects 50 m long. Presently, D. micans has a “very low infestation” rate in Artvin spruce forests and D. micans infestation rate is 4.1 times lower than the early 2000s. The trees at the stands edges were attacked more than trees in stand closure. All the larval galleries of D. micans were colonized by R. grandis. R. grandis could colonize larval galleries of its prey even in endemic conditions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/
dc.subjectKabukböceği
dc.subjectSpesifik predatör
dc.subjectBöcek zararı
dc.subjectBark beetle
dc.subjectSpecific predator
dc.subjectPest damage
dc.titleDendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)’ın Artvin ladin ormanlarındaki güncel populasyonunun ve Rhizophagus grandis gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae)’in istila oranın araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of the current population of dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae) and colonization rate of Rhizophagus grandis gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae) in spruce forests of Artvinen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisi
dc.contributor.departmentArtvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR123336en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5618-289X
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage103en_US
dc.identifier.endpage108en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess