Show simple item record

dc.contributor.authorSümertaş, Burhan
dc.contributor.authorBayer, İsmail
dc.date.accessioned2018-05-14T05:48:12Z
dc.date.available2018-05-14T05:48:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationBayer, İ , Sümertaş, B . (). Osmanlı Şeyhülislamı Batumlu Mirzâ Mustafa Efendi’nin (1631-1722) “el-Fevâidü’lMekkiyye ale’l-Hâşiyeti’l-‘İsâmiyye” Adlı Eserinin Mukaddimesi. Akademik-Us, 1 (1), 67-85. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akademikus/issue/28509/310236en_US
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/320730
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1647
dc.description.abstractKadı Beydavi’nin (ö. 685/1286) Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl adlı tefsiri üzerine yazılan pek çok haşiyeden biri İsâmuddîn el-İsferâyînî’nin (ö. 945/1538) Hâşiye alâ Cüz’i Amme min Tefsîri’l-Beydâvî isimli eseridir. İslâm dünyasındaki önemi nedeniyle söz konusu eserin üzerine hâşiye türünde çok sayıda çalışma yapılmıştır. Mirzâ Mustafa Efendi’nin (ö. 1135/1722) elFevâidü’l-Mekkiyye ale’l-Hâşiyeti’l-‘İsâmiyye adını verdiği eseri bu tarz bir hâşiye olup sadece Nebe suresini içermektedir. Bu makalede söz konusu eserin mukaddimesi muhteva yönüyle incelenmiş ve metin notlarla neşredilmiştiren_US
dc.description.abstractHundreeds of explanations (hashiyah) have been written on al-Qadi alBaidawi’s commantary in the name of Anvar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil. One of these is explenation named Hashiya ala Juz Amma min Tafsir alBaidawi that written by Isamaddin al-Isfaraini. Isamaddin’s hashiyah is very well-knownd and very important. It’s therefore known that many hashiyah were written to explain it. Mirza Moustafa Efendi’s works named al-Fawaid al-Makkiyya ala’l-Hashiyat al-‘Isamiyya is such a work and contains only the surah of Naba. We examined the hashiyah of author Mirza Mustafa’s work in terms of content.en_US
dc.description.abstract??? ??? ???? ?? ??? ????? ????? ???? ????? ??????????? )?1538? ??? ( ?????? ????? ??????? ?????? ??????? ???????? )?1286?(. ???? ??? ??????? ????? ????? )?1722?( ??? ?? ????? ???? ???? ??????? ?? ???? ????? ???? ????? ??? ?? ???. ???? ? ?? ??? ??????? ????? ? ????? ???????? ??????? ????? ??? ????? ?? ??????? ????? ??? ??? ????? ????? ????? ???????? ??????? ????? ???????? ?? ?? ??? ??? ??????? ?? ?????? ????????? ?? ??? ?? ?? ?????? ?? ?? ????? ????? ??????? . ????? ??? ??????? ???????? ???? ?? ???? ?????? ?? ?????? ? ?? ?????? ????? ?? ????? ???? ???? ??? ??????? ?????????. ??????? ???????? ?? ??????? ??? ??en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHâşiyeen_US
dc.subjectİsâmuddînen_US
dc.subjectMirzâ Mustafaen_US
dc.subjectNebe suresien_US
dc.subjectKadı Beydâvîen_US
dc.subjectHashiyaen_US
dc.subjectal-Qadien_US
dc.subjectal-Baidawi Isamaddinen_US
dc.subjectMirza Moustafaen_US
dc.subjectSurat of al-Naba’en_US
dc.subjectالحواشيen_US
dc.subjectالقاضي البيضاويen_US
dc.subjectعصام الدينen_US
dc.subjectميرزا مصطفىen_US
dc.subjectسورة النبأen_US
dc.titleOsmanlı şeyhülislamı batumlu mirzâ mustafa efendi’nin (1631-1722) “el-fevâidü’lmekkiyye ale’l-hâşiyeti’l-‘isâmiyye” adlı eserinin mukaddimesien_US
dc.title.alternativeThe work’s ıntroduction of “al-fawaid al-makkiyya ala’l-hashiyat al-‘ısamiyya” of the ottoman sheikhulislam mirza moustafa efendi (1631-1722en_US
dc.title.alternativeنشر مقدمة "الفوائد المكية في تفسير سورة النبأ على الحاشية العصامية على تفسير البيضاوي" لشيخ اإلسالم ميرزا مصطفى والدراسة القصيرة عليهاen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkademik-Us İlahiyat Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentArtvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR32152en_US
dc.contributor.authorIDTR118941en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage67en_US
dc.identifier.endpage85en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record