Show simple item record

dc.contributor.authorSula, Murat
dc.date.accessioned2018-05-14T06:56:19Z
dc.date.available2018-05-14T06:56:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSULA, M . (2017). Osmanlı Dönemi Batumlu Âlimler ve Arap Dili Konulu Eserleri: Mirzazâde Mehmed Sâlim Örneği. Akademik-Us, 1 (2), 1-26. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akademikus/issue/32943/366762en_US
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/384115
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1652
dc.description.abstractBu makalede, Batumlu bir aileden gelen Osmanlı dönemi Arap dili âlimi Mirzazâde Mehmed Sâlim Efendi’nin hayatı ile başta Arap dili konulu olmak üzer eserlerinin tanıtımı amaçlanmıştır. Sâlim Efendi, on beş yaşlarında Batum’dan İstanbul’a göç eden Şeyhülislam Miza Mustafa Efendi’nin (ö. 1722) yedinci çocuğu olarak 1688 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk eğitimini mahalle mektebinden almaya başlamış ve ardından döneminde geçerli olan sisteme göre tahsiline devam etmiştir. Resmi ve özel hocaların yanında babasından da farklı zaman dilimlerinde okuyarak eğitimini sürdürmüştür. Erken yaşta mülazim olan Sâlim Efendi, 1714 tarihine kadar farklı medreselerde müderrislik görevlerinde bulunmuş ardından kadılık görevini tercih etmiş ve Rumeli kazaskerliğine kadar yükselmiştir. Daha çok Tezkiretü’ş- şuarâ’siyle meşhur olan müellif, başta Arap dili olmak üzere farklı konularda irili ufaklı telif kitapların yanında şerh ve haşiye türünden çalışmalar da kaleme almış ancak bunların bir kısmı günümüze ulaşamamıştır. Bu tür çalışmaların haricinde Salim Efendi, döneminde devlet tarafından yürütülen ve desteklenen tercüme heyetlerinin birinde görev almış ve Bedreddin Aynî’nin (ö. 855/1451) tarihinin birkaç bölümünü Türkçeye aktarmıştır. Dönemin önemli bilginlerinden olan Sâlim Efendi, Rumeli kazaskerliği görevinden sonra emeklilik dönemini sürdürürken 1743 tarihinde vefat etmiş ve İstanbul’da Kalenderhane Camii yakınındaki mezarlığa defnedilmiştiren_US
dc.description.abstract?? ??? ???????? ??? ????? ???? ????? ????????? ??? ?????? ???????? ????????? ???? ???? ????? )?-1722 )???? ?? ????? ? ????? ?? ??????? ?? ????? ??????? ??? ?????? ????. ??? ???? ????? 1688 ?? ??????? ??? ? ??? ??? ?????? ???? ????? ????? ???? ???? ?? ????? ??? ??????? ?? ??? ?????? ???. ??? ???? ?? ??????? ?? ????? ?? ?????? ??????? ??? ??? ???????? ???? ?????? ??????? ?? ??? ??? ???? ??????? ?????? ?? ????? ???? ??? ??? ????? ?? ???? ??? ?? ???? ?? ????? ???????? ?? ??????. ??? ?????? ?? ??? ???? ???? ?????? ???? ?? ??? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??? ??? 1714 ?? ????? ????? ????? ?????? ????? ??????? ?????? ????? ??? ?????. ??? ????? ???? ???? ???? ????? ???? ??? ???? ????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?? ???????? ?? ?????? ?????? ??? ??? ????? ?? ???? ???????. ??? ????? ???? ????? ???? ?? ?????? ??????? ???? ????? ?????? ??? ????? ?????? ??? ???? ?????? ?????? ??? ?????? ??????? ??? ???? ?? ??????? ????? ?? ????? ?? ?????? ??????? ???? ???? ?????? ?????? ??????? ????? 11 ???? ?? "??? ?????? ?? ????? ??? ??????" ???? ????? ?????? )?-855/1451 .)???? ???? ???? ????? ??? ???? ?? ??????? ????????? ?? ????? ??? ????? ?????? ?? ???? ?????? ??? ???? ??? 1156 /1743 ????? ?? ??????? ???????? ????? ????????? ?? ???????. ??????? ?????????: ?????? ??? ???????? ????????? ???? ???? ?????? ?????? ??????? ?? ????? ????????.en_US
dc.description.abstractIn this article, it was aimed to present knowledge about of the Ottoman Arabic language scholar Mirzazâde Mehmed Sâlim Efendi, who came from a family originating in Batum and his works especially in the Arabic language. Sâlim Efendi was born in İstanbul as seventh child of Şeyhülislam Mirzâ Mustafa Efendi (d. 1722) who migrated from Batum to Istanbul at the age of fifteen. First, he took his first education from the neighborhood school (mahalle mektebi) and then continued to training according to the system that was applied in his period. Besides official and private teachers, he continued his education by reading from his father in different time periods. Sâlim Efendi, who became mülazim at the young ages, worked as a teacher in different schools until 1714 and later he resumed the duty of judging at different ranks. The author, who is known for his Tezkire, has written books in the form of commentary (şerh) and supercommentary (haşiye) besides small and large copyright books, especially in the Arabic language. But some of them have not reached the present day. Apart from these kinds of copyright activities, Salim Efendi also took part in the translation delegations carried out and supported by the state during the his period and translated twelve sections of Bedreddî el-Aynî’s (d. 855/1451) history book to Turkish language . Sâlim Efendi, one of the most important scholars of the his period, died in 1743 while living his retirement days after the task of Rumeli Kazasker and buried in the graveyard near the Kalenderhane Mosque in Istanbul.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBatumen_US
dc.subjectLale Devrien_US
dc.subjectMirzazâde Mehmed Sâlimen_US
dc.subjectOsmanlıda Tercüme Faaliyetien_US
dc.subjectBatumen_US
dc.subjectTulip Eraen_US
dc.subjectMirzazâde Mehmed Sâlimen_US
dc.subjectTranslation Activity in Ottoman Perioden_US
dc.titleOsmanlı dönemi batumlu âlimler ve arap dili konulu eserleri: mirzazâde mehmed sâlim örneği*en_US
dc.title.alternativeBatumian savants during the ottoman period and their works on arabic language: example mirzazâde mehmed sâlim efendien_US
dc.title.alternativeالعلماء الباطوميون في العصر العثماني وآثارهم في اللغة العربية ميرزازاده محمد سالم افندي أنموذجاen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkademik-Us İlahiyat Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentKaradeniz Teknik Üniversitesi, İlahiyat Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDTR23867en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage26en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record