Show simple item record

dc.contributor.authorBayram, Arslan
dc.contributor.authorGöker, Süleyman Davut
dc.contributor.authorSarıkaya, Hakan Serhan
dc.contributor.authorKumandaş Öztürk, Hatice
dc.date.accessioned2019-07-05T08:28:49Z
dc.date.available2019-07-05T08:28:49Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationBayram, A., Göker, S. D., Sarıkaya, H. S., Kumandaş Öztürk, H. (2018). Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Verilen Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi İletişim Becerilerinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 77-94.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1770
dc.description.abstractAraştırmada farklı düzeyde eğitim verilen (lisans, yüksek lisans ve doktora) eğitim fakültelerinde çalışan öğretim elemanlarının sınıf içi iletişim becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiş ve üç üniversitede öğrenim gören öğrencilerden veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak iletişim becerileri ölçeği (Karagöz ve Kösterelioğlu, 2008) kullanılmıştır. Analiz sonuçlarında farklı düzeyde eğitim veren eğitim fakültelerinde iletişim becerileri açısından “saygı”, “ifade becerisi” ve “demokratik tutum” alt boyutlarında anlamlı bir fark gözlenemezken, “değer”, “engeller” ve “motivasyon” alt boyutlarında, öğretim düzeyi farklılaşan üniversitelere göre anlamlı farklar gözlenmiştir. Özellikle öğretmenin öğretim ortamında iyi bir model oluşturmasını, sıcak ve coşkulu olmasını, mesajın kaynağa etkili şekilde ulaşmasını belirlemeye çalışan “motivasyon” boyutu lisans düzeyinde eğitim veren üniversitede daha yüksek, doktora düzeyinde ise daha düşük bulunmuştur. “Değer” ve “engeller” alt boyutlarında ise, verilen eğitimin derecesi yükseldikçe öğretim elemanlarının iletişiminin arttığı görülmektedir. Öğretim elemanlarının iletişim becerileri konusundaki farkındalıklarını artırması için gerekli önlemler alınarak iletişim becerisi eğitimi verilmesi önerilmektediren_US
dc.description.abstractThis research study aims to examine the communication skills of the instructors of the educational faculties providing undergraduate, graduate and doctorate levels of education. In this study, a relational screening model as part of quantitative research methods was applied. The study group of the study was determined by purposeful sampling method. Communication skills scale (Karagöz and Köstereklioğlu, 2008) was used as the data collection tool. According to the results gained in this study, there is no significant difference regarding communication skills and sub-dimensions of respect, expression skills and democratic attitudes at higher education institutions providing different levels of education. However, there was a significant difference in sub-dimensions of value, obstacles and motivation at the universities where teaching levels differed. In particular, the motivational dimension that helps the teacher create a good model in the teaching environment makes him or her warm and enthusiastic, and that determines the effective communication of the message was found to be lower in B.A. level. Results also reveal that the higher the level of education increases, the better the instructor communication skills considering the dimension of value and obstacles Results also provide teacher trainers with important implications in terms of developing communications skillsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAbant İzzet Baysal Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEtkili iletişimen_US
dc.subjectİletişim becerisien_US
dc.subjectSınıf içi iletişimen_US
dc.subjectEffective communicationen_US
dc.subjectCommunication skillen_US
dc.subjectClasroom communication skillsen_US
dc.titleLisans, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Verilen Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi İletişim Becerilerinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeA Study on Classroom Communıcatıon Skılls of Instructors Lecturıng in Undergraduate, Graduate and Postgraduate Programs at The Facultıes of Educatıonen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAbant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-3636-3690en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue18en_US
dc.identifier.startpage77en_US
dc.identifier.endpage94en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record