Show simple item record

dc.contributor.authorIşık, Elif
dc.contributor.authorKanbay, Yalçın
dc.contributor.authorAslan, Özgür
dc.contributor.authorIşık, Kevser
dc.contributor.authorÇınar, Sevil
dc.date.accessioned2019-07-05T10:08:05Z
dc.date.available2019-07-05T10:08:05Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationIşık, E., Kanbay, Y., Aslan, Ö., Işık, K., & Çınar, S. (2013). Aile hekimliği birimine başvuran bireylerde obezite sıklığı ve ilişkili etmenler: Artvin örneği. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 21(2), 107-115.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1772
dc.description.abstractAmaç: Araştırma, Aile Hekimliği Merkezlerine başvuran bireylerin obezite sıklığı ve ilişkili etmenlerin belirlenmesi amacıyla planlandı. Yöntem: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen, çalışmanın örneklemini 01-31 Ocak 2011 tarihleri arasında Artvin İli ve İlçeleri Aile Hekimliği Merkezleri’ne tanı ya da tedavi amaçlı başvuran, araştırmaya katılmayı kabul eden, 20 ve üstü yaş, toplam 1929 kişi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak literatür taramaları sonucu oluşturulan bireylerin beslenme özelliklerini belirlemeye yönelik soruları da içeren sosyo-demografi k özellikler formu kullanılmıştır. Obezite kriteri olarak “Beden Kitle İndeksi” hesaplaması kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, ortalama, yüzde, korelasyon, varyans analizi ve t testi kullanıldı. Bulgular: Bulgulara göre %51.1’i kadınlardan oluşan örneklemin %22.8’i obez kategorisine girerken, %36.8’i aşırı kilolu, %34.1’i ise normal beden kitle indeksine (BKİ) sahip bireylerden oluşmaktadır. Kadınların %35’i normal kiloda iken erkeklerde bu oran 34.1’dir. Kadınların %55.3’ü şişman grubuna (hafi f şişman veya obez) girerken erkeklerin %63.9 şişman grubunda yer almaktadır. Örneklemin genelinde ise şişman bireylerin oranı %59.6’dır. Örneklemin yaş ortalaması ve tüketilen ana öğün sayısı ile BKİ arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulundu (p<0.01). Sonuç: Örneklemin yarısından fazlasının hafi f şişman veya obez olduğu, obezitenin erkeklerde kadınlardan daha fazla görüldüğü; ayrıca yaşlı, ev hanımı veya emekli olan bireylerin obezite açısından riskli gruplar olduğu belirlendi.en_US
dc.description.abstractAim: The study was planned to determine the prevalence of obesity and factors affecting obesity in individuals who applied to the Family Medicine Centers. Method: A total of 1929 subjects, aged 20 and olde r, who applied to Family Medicine Centers in Artvin Province and Districts in the period January 2011 for diagnostic or therapeutic purposes and who agreed to participate in this descriptive study consitituted the sample population. Results: Women constituted 51.1%‘s of the sampling. 22.8%of the subjects were categorizied as obese, and 36.8% as overweight, while 34.1% displayed normal body mass index (BMI). In comparison of women and men , respectively, 35% and 34.1% were considered in normal weight ranges, whereas 55.3% and 63.9% were included in the obese group (mild overweight or obese). Generally, the ratio of the obese subjects was 59.6% across the sample group. The average age of the subjects and the number of main meals during the day were found positively correlated with BMI (p <0.01). Conclusion: Slightly more than half of the sample group was overweight or obese, obesity was more common among men compared to women, and elderly people, especially housewives or retired ones were determined at hi gher risk for obesityen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeslenmeen_US
dc.subjectŞişmanlıken_US
dc.subjectObezite sıklığıen_US
dc.subjectNutritionen_US
dc.subjectBeing overweight/overweighten_US
dc.subjectObesity/obese prevelanceen_US
dc.titleAile hekimliği birimine başvuran bireylerde obezite sıklığı ve ilişkili etmenler: Artvin örneğien_US
dc.title.alternativePrevalence and factors related obesity in ındividuals who applied to the family medicine center: the case of Artvinen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFlorence Nightingale Hemşirelik Dergisien_US
dc.contributor.departmentSağlık Hizmetlerien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage107en_US
dc.identifier.endpage118en_US
dc.relation.publicationcategoryGazete Makalesi - Ulusalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record