Show simple item record

dc.contributor.authorÖzcan, Melahat
dc.contributor.authorYılmaz, Sümeyye
dc.date.accessioned2020-10-22T13:15:20Z
dc.date.available2020-10-22T13:15:20Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationÖzcan, M. & Yılmaz, S. (2020). Foliar Micromorphology and Anatomy of Five Mediterranean Enclaves in Artvin (Turkey). Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 20 (2), 107-132. Doi: 10.17475/kastorman.801846en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2351
dc.description.abstractAim of study: We aimed to investigate leaf micromorphology including venation types, and petiole and leaf blade anatomical characteristics of five woody/scrubs Mediterranean enclaves (Cotinus coggygria Scop., Rhus coriaria L., Arbutus andrachne L., Punica granatum L. and Jasminum fruticans L.) in this study. Area of study: Artvin Province has three distinct climate types. The species studied were collected from natural habitats in Artvin, where Mediterranean climate type occurs. Material and methods: Leaves of five species were evaluated micromorphologically and anatomically by using stereomicroscopy, light microscopy and scanning electron microscopy. Main results: Two species have imparipinnately compound leaves, while three have simple ones. Four venation types were determined in the species. C. coggygria has channeled anticlinal walls of adaxial epidermal cells and A. andrachne has striate cuticular ornamentation in the abaxial surfaces. Differently from others, R. coriaria and J. fruticans have glandular trichomes, and P. granatum has bicollateral vascular bundle. Secretory canals and druses crystals were detected in some investigated species. Most of the species have hypostomatic leaf type, but J. fruticans has amphistomatic one. The highest stomata number and indices per mm2 were observed in P. granatum, while the lowest values were found in J. fruticans. Research highlights: Among the species examined, Punica granatum with the highest stomatal number and indices per mm2 , narrowed and deciduous leaf with epicuticular wax composition has probably distinctive adaptive strategies to water deficiency and xerophytic habitats.en_US
dc.description.abstractÇalışmanın amacı: Bu çalışmada, beş odunsu/çalı formu Akdeniz enklavı tür (Cotinus coggygria Scop., Rhus coriaria L., Arbutus andrachne L., Punica granatum L. ve Jasminum fruticans L.)’ün yaprak lamina ve petiol anatomik özellikleri ile damarlanma tiplerinin de dahil olduğu mikromorfolojilerini araştırmayı amaçladık. Çalışma alanı: Artvin ili üç farklı iklim tipini içinde barındırmaktadır. Çalışılan türler Akdeniz iklim tipinin hakim olduğu, Artvin iline bağlı doğal alanlardan toplanmıştır. Materyal ve yöntem: Beş türün yaprakları stereomikroskop, ışık mikroskobu ve taramalı elektron mikroskobu kullanılarak mikromorfolojik ve anatomik açılardan değerlendirildi. Temel sonuçlar: İki tür imparipinnat bileşik, üç tür ise basit yapraklara sahiptir. Türlerde dört farklı damarlanma tipi tanımlanmıştır. C. coggygria’nın adaksiyal epidermis hücre duvarlarının oluklu olduğu ve A. andrachne’nin abaksiyal yüzeylerinde çizgili kutikular ornamentasyon tespit edildi. Diğer türlerden farklı olarak R. coriaria ve J. fruticans’da glandular tüyler ve P. granatum’da bikollateral iletim demeti bulunmaktadır. Çalışılan bazı türlerde salgı kanalları ve druz kristalleri gözlendi. Türlerin çoğu hipostomatik yapraklara sahip, bununla beraber J. fruticans’nın yaprakları amfistomatiktir. 1 mm2 de en yüksek stoma sayısı ve stoma indisleri P. granatum’da, en düşük değerler ise J. fruticans’ta bulundu. Araştırma vurguları: İncelenen türler arasında Punica granatum, 1 mm2 deki en yüksek stoma sayısı ve stoma indisleri, dar, dökülücü ve epikutikular mumsu içerikli yaprak özellikleriyle, türler arasında su eksikliği ve kurak ortamlara adapta olmada belirgin stratejilere sahiptiren_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherKastamonu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectLeafen_US
dc.subjectMicromorphologyen_US
dc.subjectAnatomyen_US
dc.subjectVenation typeen_US
dc.subjectMediterranean enclaveen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectYapraken_US
dc.subjectMikromorfolojien_US
dc.subjectAnatomien_US
dc.subjectDamarlanma tipien_US
dc.subjectAkdeniz enklavıen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.titleFoliar micromorphology and anatomy of five mediterranean enclaves in Artvin (Turkey)en_US
dc.title.alternativeArtvin (Türkiye)’de beş akdeniz enklavının yaprak mikromorfolojisi ve anatomisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKastamonu University Journal Of Forestry Facultyen_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-2638-3914en_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage107en_US
dc.identifier.endpage132en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.17475/kastorman.801846en_US
dc.contributor.institutionauthorÖzcan, Melahaten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess