Show simple item record

dc.contributor.authorYolasığmaz, Hacı Ahmet
dc.contributor.authorÇavdar, Burak
dc.contributor.authorDemirci, Ufuk
dc.contributor.authorAydın, İnci Zeynep
dc.date.accessioned2021-03-26T07:32:54Z
dc.date.available2021-03-26T07:32:54Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationYolasığmaz, H , Çavdar, B , Demirci, U , Aydın, İ . (2016). İki farklı yönteme göre karbon birikiminin tahmin edilmesi: Artvin Orman İşletme Şefliği örneği . Turkish Journal of Forestry , 17 (1) , 43-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjf/issue/20906/224547en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2824
dc.description.abstractArtan nüfus, sanayileşme ve doğal kaynakların tahribi neticesinde karbon salınımının kritik seviyeye gelmesiyle küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunların baş sorumlusu olarak havadaki zararlı gazlar ve özellikle de karbondioksit gösterilmektedir. Karbondioksitin başlıca bileşeni olan karbon toprakta, suda ve ormanlarda depolanmaktadır. Küresel iklim değişikliği ile mücadele sözleşmesi gereği imza atan pek çok ülke orman alanlarında depoladığı ve havaya saldığı kirletici gazların miktarının hesaplamak durumundadır. Konu gündeme geldiğinden bu yana ormanlarda tutulan karbon miktarı; biyokütle hesabına dayanılarak hesaplanmaktadır. Ülke çapında hesaplanan ilk veriler ASAN tarafından ülkemizin de yer aldığı küresel konuma bağlı olarak iğne yapraklı ve geniş yapraklı ormanlar için ayrı ayrı geliştirilen katsayılardan yararlanılarak hesaplanırken, son dönemde ise bu veriler FRA-2010 kılavuzuna göre benzer yaklaşımla bozuk alanların ayrı bir kalem olarak hesaba dahil edilmesiyle hesaplanarak ilgili mercilere sunulmuştur. Ülkemizde orman alanlarının artması, yapısal anlamda iyileşmesi bir yana orman alanlarında tutulan karbon miktarında da çok ciddi bir artış olduğu görülmektedir. Her iki yöntem arasındaki farklılıkları göstermek isteyen bu çalışmada Artvin Orman İşletme Şefliğinde, farklı formüllerin ve katsayıların toplam karbon birikim miktarı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak, her iki yönteme dayalı olarak araştırma alanı karbon birikimi hesaplanmış önemli farklılar oluştuğu ortaya konulmuştur. Verimli ve bozuk ormanlar için farklı katsayılar kullandığında, toplam biyokütledeki karbon miktarı yaklaşık %54 daha fazla iken, orman toprağındaki karbon yaklaşık % 65 azalmaktadıren_US
dc.description.abstractGrowing population, industrialization and destruction of natural sources have caused carbon emission to reach critical threshold, which accordingly resulted in global problems such as; global warming and climate change. Main sources of these problems are hazardous gases on the air, particularly; carbon dioxide. The main component of carbon dioxide, carbon is stored in the soil, water and forests. According to the agreement against global climate change, most of the countries that signed the agreement are expected to measure gas amounts that they save in their forest areas and the amount of contaminating gases that are exhausted to the atmosphere. Since the subject was under debate, carbon amounts kept in the forest areas are measured by biomass calculations. The first data measured all across the country were calculated by ASAN using indices that were developed for coniferous and broad-leaved forests separately; recently, these data are measured by including damaged areas as a separate item, similar to the approach in FRA-2010 guide. It can be seen that there is a significant increase in the carbon amounts kept in the forest areas in Turkey along with increasing number of forest areas and recovery in structure. This study, which aims to show the differences between the two methods, seeks to identify the effects of different formulas and indices on total amount of carbon stocks in Artvin Forest Sub-district Directorate. As a result, carbon amounts in the study area were calculated with each method and there were significant differences found between the two methods. When different indices are used for productive and damaged areas, the approximate increase in carbon amount is 54% with an approximate 65% decrease in carbon amount in forest soil.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKarbon birikimien_US
dc.subjectBiyokütleen_US
dc.subjectArtvin Orman İşletme Şefliğien_US
dc.subjectCarbon sequestrationen_US
dc.subjectBiomassen_US
dc.subjectArtvin Forest Sub-district Directorateen_US
dc.titleİki farklı yönteme göre karbon birikiminin tahmin edilmesi: Artvin Orman İşletme Şefliği örneğien_US
dc.title.alternativeEstimation of carbon sequestration based on two different methods: A case study of Artvin Forest Sub-District Directorateen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Forestry/ Türkiye Ormancılık Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesien_US
dc.authorid0000-0001-9230-3778en_US
dc.authorid0000-0002-3307-1193en_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage43en_US
dc.identifier.endpage51en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.18182/tjf.20323en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record