Show simple item record

dc.contributor.authorZorluoğlu, Seraceddin Levent
dc.contributor.authorŞahintürk, Ayşe
dc.contributor.authorBağrıyanık, Kübra Elif
dc.date.accessioned2021-04-06T08:06:25Z
dc.date.available2021-04-06T08:06:25Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationZorluoğlu, S , Şahintürk, A , Bağrıyanık, K . (2017). Analysis and Evaluation of Science Course Curriculum Learning Outcomes of the Year 2013 According to the Revised Bloom Taxonomy . Bartın University Journal of Faculty of Education , 6 (1) , 1-15 . DOI: 10.14686/buefad.267190en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2932
dc.description.abstractÇalışmada, 2013 yılı Fen Bilimleri Öğretim Programı kazanımlarının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre hangi düzeyde olduğu ve nasıl bir eğilim gösterdiğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla Fen Bilimleri Öğretim Programı kazanımlarının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmiş ve sınıflanması yapılmıştır. Çalışma doküman incelemesi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında yayınlanan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı kazanımlarının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre nasıl bir eğilim gösterdiğini ortaya koymak amacıyla yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analizi yapılmıştır. Bu amaçla Fen Bilimleri Dersi Öğretim programında yer alan 330 kazanım incelenmiştir. Verilerin analizinde güvenirlik hesaplaması yapılmış ve güvenirlik katsayısı .88 bulunduğundan analizin güvenilir olduğu düşünülmüştür. Analiz bulgularına göre bilgi boyutunda: en çok kavramsal bilgi düzeyinde kazanıma yer verildiği, en az ise üstbilişsel bilgi düzeyinde kazanıma yer verildiği; bilişsel süreç boyutunda: en çok anlama düzeyinde kazanıma, en az ise değerlendirme düzeyinde kazanıma yer verildiği belirlenmiştir. Fen Bilimleri Öğretim Programı kazanımlarında üst düzey bilişsel süreç boyutlara yeteri kadar yer verilmediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca bilgi boyutu basamaklarında kazanımların homojen dağılım göstermediği ve öğrenci öğrenmelerini aktif kılıcı üst düzey bilgi boyutuyla ilgi kazanımlara ağırlık verilmediği sonucu çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to find out the learning outcome in science course curriculum that was started to applied in 2013, being at which level and how its tendency according to revised bloom taxonomy. For this purpose, the learning outcome in science course curriculum have been examined and classified on the basis of Revised Bloom Taxonomy. The study has been conducted using the method of document analysis. The learning outcome of science course curriculum that have been analyzed according to revised Bloom Taxonomy with the aim of finding out the tendency of the learning outcome to the revised Bloom Taxonomy. For this purpose, the 330 learning outcome placing in the science course program have been examined. The Reliability computing has been made in the analysis of data and because the reliability co-efficient .88 it is considered that the analysis is reliable. According to the analysis results it has been defined that in knowledge dimension: the most learning outcome are given in the conceptual knowledge, the least learning outcomes are given in the metacognitive knowledge; in Cognitive processes dimension the most learning outcome are given at the level of understanding, the least learning outcome are given at the level of the evaluation. It has been found out that the senior cognitive process dimensions have not been taking place adequately in the learning outcome of science course curriculum. Furthermore, it has been induced that there has not been a homogenous distribution of the learning outcome at the cognitive dimension step and there has not been a focus on the learning outcome that are related to the senior cognitive dimension, activating e learnings of students.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBartın Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFen öğretim programıen_US
dc.subjectKazanımlaren_US
dc.subjectProgram değerlendirmeen_US
dc.subjectYenilenmiş bloom taksonomisien_US
dc.subjectScience course curriculumen_US
dc.subjectLearning outcomeen_US
dc.subjectProgram evaluationen_US
dc.subjectRevised bloom taxonomyen_US
dc.title2013 yılı fen bilimleri öğretim programı kazanımlarının yenilenmiş bloom taksonomisine göre analizi ve değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAnalysis and evaluation of science course curriculum learning outcomes of the year 2013 according to the revised bloom taxonomyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi/ Bartın University Journal of Faculty of Educationen_US
dc.departmentAÇÜ, Eğitim Fakültesien_US
dc.authorid0000-0001-5366-575Xen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage15en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.14686/buefad.267190en_US
dc.contributor.institutionauthorZorluoğlu, Seraceddin Leventen_US
dc.contributor.institutionauthorŞahintürk, Ayşe
dc.contributor.institutionauthorBağrıyanık, Kübra Elif


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record