Show simple item record

dc.contributor.authorIşık, Elif
dc.contributor.authorKarabulutlu, Özlem
dc.contributor.authorKanbay, Yalçın
dc.contributor.authorAslan, Özgür
dc.date.accessioned2021-04-06T08:15:03Z
dc.date.available2021-04-06T08:15:03Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.citationIşık, E., Karabulutlu, Ö., Kanbay, Y., Aslan, Ö. (2012). Hemşirelerde eleştirel düşünme eğilimlerinin belirlenmesi: Karşılaştırmalı bir çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 5(3), 96-100.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2933
dc.description.abstractHemşirelik mesleği doğası gereği sürekli problem çözmek ve profesyonel kararlar almak durumunda olan bir meslektir. Bu nedenle hemşirelerin kliniksel alanda eleştirel düşünme becerilerini kullanmaları beklenmektedir. Amaç: Bu çalışma hemşirelerin eleştirel düşünme becerilerinin bazı değişkenlerle ilişkisini incelemek amacı ile karşılaştırmalı ve tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini bir üniversite hastanesi ve bir devlet hastanesi servislerinde çalışan hemşireler oluşturmaktadır. Çalışmada herhangi bir örnekleme yöntemine başvurulmayıp çalışmaya katılmayı kabul eden hemşirelerin tamamı çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul etmeyen, ulaşılamayan ve ölçek sorularına eksik cevap veren kişiler olması nedeni ile bu çalışmanın örneklemini 166 (n: 166) hemşire oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Facione tarafından geliştirilen ve Kökdemir tarafından Türkçe’ye uyarlanan California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği ve sosyodemografik özellikler anket formu kullanılmıştır. Bulgular: Örneklemi oluşturan hemşirelerin; yaş, eğitim durumu, medeni durum hastane ve çalışma yılına göre eleştirel düşünme puan ortalamaları arasında fark olmadığı (p > 0.05) örneklemin eleştirel düşünme beceri puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu, yaş ve çalışma yılı ile eleştirel düşünme becerisi arasında ilişki bulunmadığı (p > 0.05) belirlenmiştir. Sonuç: Hemşirelik eğitim müfredatlarına beceri temelli eleştirel düşünme derslerinin konulması, üniversite hastanesi ve devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin eleştirel düşünme becerilerini inceleyen başka çalışmaların yapılması, eleştirel düşünmeyi etkileyen ve geliştiren demografik ve eğitimsel değişkenlerin (öğretim yöntemleri) araştırmacılar tarafından araştırılması önerilmiştir.en_US
dc.description.abstractNursing, by its very nature, is a profession which constantly should deal with solving problems and making decisions. Therefore, nurses are expected to use their critical thinking skills in the clinical practice. Aim: This descriptive and comparative study was conducted to investigate the relationship between critical thinking skills of the nurses and some variables. Method: Nurses working in various services of a university hospital and a state hospital constituted the study group. Without any special sampling, all the nurses who agreed to participate were included in the study. Due to nurses who refused to participate in the study or could not be reached, or whose questionnaires were incomplete, the final sample group consisted of 166 (n = 166) nurses. The California Critical Thinking Disposition Inventory and Social and Demographic Questionnaire, developed by Facione and adapted to Turkish by Kökdemir, was used as a data collection tool. Results: Nurses make up the sample; age, education level, marital status, compared to working in hospitals and there is no difference between critical thinking scores (p > 0.05) also moderate sample scores of critical thinking skills. No correlation was detected between variables such as age, total working years, marital status, educational status and critical thinking skills (p > 0.05). Conclusion: Introduction of critical thinking skills-based curriculum of nursing education courses, university hospitals and public hospital nurses working in other studies investigating critical thinking skills, critical thinking and develops affecting the demographic and educational variables (teaching methods) are proposed by researchers to investigateen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokuluen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEleştirel düşünmeen_US
dc.subjectHemşirelik eğitimien_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectCritical thinkingen_US
dc.subjectNursing educationen_US
dc.subjectNursingen_US
dc.titleHemşirelerde eleştirel düşünme eğilimlerinin belirlenmesi: Karşılaştırmalı bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeDetermining critical thinking dispositions of nursing: a comperative studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-2998-159Xen_US
dc.authorid0000-0002-80259877en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage96en_US
dc.identifier.endpage100en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record