Show simple item record

dc.contributor.advisorUzun, Adnan
dc.contributor.authorGüyen, Nergiz
dc.date.accessioned2021-04-15T08:37:21Z
dc.date.available2021-04-15T08:37:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=T1mWGp9MngYYkCSgiJvtVn9Yze6gH7lUHrsF7nrP-sNeuBvRWdeH76vxNke3jIl7
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/3109
dc.descriptionYÖK Tez No: 549127en_US
dc.description.abstractBu çalışmamızda 16. yüzyılın başlıca şairlerinden Fuzûlî, Bâkî, Hayâlî ve Muhibbî divanlarında övünme unsurları incelenmiştir. Klasik edebiyatın zirvesi olarak da düşünebileceğimiz 16. yüzyıl, şairlerin sanatlarını en üst düzeyde sergiledikleri ve Divan şiirinin doruğa ulaştığı bir dönemdir. Bu çalışmamızda, 16. yüzyıl Divan şairlerinin sanatını icra ederken şiirde ne gibi unsurlarla ilgiler kurduğunu, şiir ve söz söyleme ustalığını nasıl sergilediğini ve şairin şiir anlayışı ile hayal dünyasını yansıtan bu unsurlarla ne şekilde övündüğünü anlamayı amaçladık. Çalışmamızda konu iki bölüm halinde ele alınmıştır. Tezimizin asıl konusunu teşkil eden birinci bölümde 16. yüzyıl şairlerinin divanlarında sanat anlayışını gösteren beyitler önce nesre çevrilip günümüz Türkçesiyle yazılmıştır. Akabinde beyitler tasnif edilmiş ve şairlerin şiirde ortak övünme unsurları belirlenip bu çerçevede konu örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda bu övünme unsurları ışığında sanatçının ideal şiir portresi ortaya konulmuştur. İkinci bölümde ise çalışmanın geneli değerlendirilmiş ve sonuç kısmı oluşturulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, eulogy elements were researched in Divan poems Fuzuli, Baki, Hayali and Muhibbi the main poets of the 16 th century. 16 th century we might consider as the peak of Classical Literature, is a term that the poets performed their art at the highest level art Divan poem won the summit. In the study, we aimed to understand that while 16 th century Divan poets was performing their arts, which elements connected relation, how displayed their skill of poem and oratory and what in ways was proud of these elements which reflected the poets sense of art and imaginary world. In the study, subject was discussed as two sections. In the first section that includes the main issue of our thesis, after the verses which show 16 th century poets' artistic perspective in their Divans poems, first were adapted to prose then were written with modern Turkish language. Then the verses were classified, the subject was tried to explain in this perspective with examples. Besides, the artist's ideal poem portrait was exposed in the light of these eulogy elements. Howewer in the second section, the owerall study was evaluated and created a conclusion part.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürk Dili ve Edebiyatıen_US
dc.subjectTurkish Language and Literatureen_US
dc.subject16. yüzyılen_US
dc.subject16. centuryen_US
dc.subjectBakien_US
dc.subjectBakien_US
dc.subjectDivan edebiyatıen_US
dc.subjectDivan literatureen_US
dc.subjectFuzulien_US
dc.subjectFuzulien_US
dc.subjectTürk edebiyatıen_US
dc.subjectTurkish literatureen_US
dc.subjectÖvgüen_US
dc.subjectPraiseen_US
dc.subjectŞairleren_US
dc.subjectPoetsen_US
dc.subjectŞiiren_US
dc.subjectPoemen_US
dc.title16. yüzyılın belli başlı şairlerinin divanlarında övünme unsurlarıen_US
dc.title.alternativeElements of the eulogy in the divans of the main poets of the 16 th centuryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage178en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorGüyen, Nergiz


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record