Show simple item record

dc.contributor.authorIşık, Asiye
dc.contributor.authorAkçakaya, Onur
dc.date.accessioned2022-01-06T12:38:50Z
dc.date.available2022-01-06T12:38:50Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationIşık, A. & Akçakaya, O. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Kurumsal Etkinliklere İlişkin Görüşlerinin Değerlendirmesi: Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği . Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (1) , 59-79 . DOI: 10.22466/acusbd.729989en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/3683
dc.description.abstractBu çalışma, Artvin Çoruh Üniversitesi lisans öğrencilerinin üniversite tarafından halkla ilişkiler kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere yönelik görüşlerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada betimsel araştırma yöntemi ve yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma evreni ve örneklemi göz önünde bulundurularak katılımcılara yönelik olarak toplam 400 anket uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler, SPSS 12,0 programı kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Verilerin analizinde yüzde/frekans dağılımı tabloları kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulguların bazılarına göre, üniversite tarafından düzenlenen etkinlikler öğrencilerin büyük bölümü tarafından ilgi çekici bulunmaktadır. Buna rağmen, etkinliklere katılım sıklıkları beklenen seviyenin altında gerçekleşmiştir. Öğrencilerin etkinlikleri haber almasında internet en etkili araç olarak tespit edilmiştir. İkinci sırada ise üniversite tarafından hazırlanan afiş ve broşür gibi yazılı ve görsel iletişim araçları gelmektedir. Araştırmanın bir başka sonucuna göre öğrenciler sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri bilimsel etkinliklere nazaran daha fazla tercih etmektedir.en_US
dc.description.abstractThis study aims to evaluate the opinions of Artvin Coruh University undergraduate students towards the activities within the scope of public relations. In this study, descriptive research method and face to face interview technique are used in the study. Considering the research universe and sample, a total of 400 questionnaires are applied to the participants. The data obtained from the surveys are analysed and interpreted using the SPSS 12.0 program. Percentage / frequency distribution tables were used in the analysis of the data. According to some findings of the research, the activities organized by the university are interesting for the majority; however, the frequency of participation is below expected levels. The internet has been identified as the most effective tool for students to be informed about the activities. The second place is written and visual communication tools such as posters and brochures prepared by the university. According to another result of the research, students prefer social, cultural and sports activities rather than scientific ones.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKamu yönetimien_US
dc.subjectYerinden yönetimen_US
dc.subjectHalkla ilişkileren_US
dc.subjectKurumsal etkinlikleren_US
dc.subjectPublic managementen_US
dc.subjectDecentralizationen_US
dc.subjectPublic relationsen_US
dc.subjectCorporate eventsen_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinin kurumsal etkinliklere ilişkin görüşlerinin değerlendirmesi: Artvin Çoruh Üniversitesi örneğien_US
dc.title.alternativeEvaluation of university students’ opinions on ınstitutional activities: a case of Artvin Coruh Universityen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArtvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authorid0000-002-6328-5344en_US
dc.authorid0000-0002-7328-5380en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage59en_US
dc.identifier.endpage79en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.22466/acusbd.729989en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record