Show simple item record

dc.contributor.authorSever, Ramazan
dc.contributor.authorUlu Kalın, Özlem
dc.date.accessioned2022-07-20T08:48:16Z
dc.date.available2022-07-20T08:48:16Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.citationSever, R., & Kalın, Ö. U. (2011). Artvin ilinde yapılan/yapılmakta olan barajlar hakkında Artvin halkının bazı görüşleri, 15(23), 65-80.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/3902
dc.description.abstractBeyaz kömür olarak tanımlanan su gücü; elektrik üretimi, enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynamaktadır. Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren hızlı bir şekilde yapılmaya başlayan dev barajlar ve HES’ler özellikle gelişmekte olan ülkelerde, sosyal ve ekonomik kalkınmada ve gerekli olan enerji üretiminde ön plana çıkmıştır. Ne var ki, rasyonel planlamalardan ve sürdürülebilirlikten uzak baraj sayısı arttıkça çeşitli doğal ve beşeri sorunlar da ortaya çıkmıştır. Türkiye’de GAP’dan sonra en büyük ikinci projeler olan Çoruh Havzası Enerji Yatırım Projeleri (ÇHEYP) de benzer sorunlar yaşanmaktadır. Türkiye’de hidroelektrik enerji potansiyeli bakımından üçüncü sırada yer alan Çoruh Havzası’nda 15 baraj yapılması planlanmıştır. Bu çalışmada, sadece ÇHEYP’nin bir bölümünü oluşturan ve bütünüyle Artvin ili sınırları içinde kalan; Deriner, Borçka, Muratlı, Yusufeli ve Artvin barajları ele alınmıştır. Bunlardan Muratlı ve Borçka barajları tamamlanırken, Deriner Barajının inşaatı halen devam etmektedir. Artvin ve Yusufeli barajlarının ise henüz inşaatına başlanmamıştır. Bu çalışmanın esas amacı, Artvin il sınırları içerisinde tamamlanan ve tamamlanmakta olan barajlar konusunda Artvin halkının görüşlerini tespit etmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış beş sorudan oluşan mülakatla Artvin Merkez ilçe, Borçka ve Yusufeli ilçeleri ve Muratlı köyünden rasgele seçilmiş 90 örneklem gruba uygulanarak veriler toplanmıştır. Toplanan verilere betimsel analiz yöntemi uygulanarak tematik kodlar oluşturulmuştur. Söz edilen ana temanın yanı sıra içerik analizleri de yapılarak alt temalar oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda, yöre halkının baraj yapımıyla ilgili genelde olumlu düşüncelere sahip olmalarına rağmen, bölgedeki barajların yapımı sırasında karşılaşılan zorluklar ve çekilen sıkıntılardan kaynaklı bazı olumsuz görüşlere sahip oldukları sonucuna varılmıştıren_US
dc.description.abstractWater power that is described as white coal plays a role to meet the need production of electric and energy. Especially in developing countries, huge dams and hydroelectric power plants that are started building rapidly beginning from the middle of twentieth century take over social and economical improvement and production of energy. However, there are various natural and human problems because of increasing dam number far away rational plans and maintainability. In Turkey, Çoruh Basin Energy Investment Projects (ÇHEYP) which are the second largest projects after GAP (Southern Anatolia Project) have similar problems. 15 dams are going to be built in Çoruh Basin which has the third place in point of hydroelectric energy potential in Turkey. In this study, it is dealt with Deriner, Borçka, Muratlı, Yusufeli and Artvin dams that make up a part of ÇHEYP and are totally in Artvin’s boundary. Muratlı and Borçka dams are already completed, but Deriner Dam is still continuing building. Artvin and Yusufeli dams are not started building yet. The main aim of this study is to learn the thoughts of Artvin community about these dams in Artvin. It is used the qualitative research method in the study. The sample group has 90 people who are selected randomly from Artvin Merkez, Borçka and Yusufeli districts and Muratlı Village and data is gained by an interview that is consisted from a half configured five questions. Thematic codes are created by using descriptive analysis method in order to the gain data. Beside of the main theme, lower themes are created by making content analyze. In conclusion, although the community has positive thoughts about dam building in general, they also have some negative thoughts because of the difficulties and discomforts during dam building in their neighborhood.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğu coğraya dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectÇoruh Havzasıen_US
dc.subjectBarajlaren_US
dc.subjectEnerjien_US
dc.subjectArtvin Halkıen_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectÇoruh Basinen_US
dc.subjectDamsen_US
dc.subjectEnergyen_US
dc.subjectArtvin communityen_US
dc.titleArtvin ilinde yapılan/yapılmakta olan barajlar hakkında Artvin halkının bazı görüşlerien_US
dc.title.alternativeSome thoughts of Artvın communıty about dams that have been buılt/have been buıldıng ın Artvınen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğu coğrafya dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-9317-5261en_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue23en_US
dc.identifier.startpage65en_US
dc.identifier.endpage79en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorUlu Kalın, Özlem


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record