Show simple item record

dc.contributor.authorBirişçi, Salih
dc.contributor.authorKaral, Hasan
dc.date.accessioned2022-07-20T13:32:02Z
dc.date.available2022-07-20T13:32:02Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.citationBirişçi, S., & Karal, H. (2011). Öğretmen adaylarinin bilgisayar destekli ortamda materyal tasarlarken işbirlikli çalişmalarinin yaratici düşünme becerilerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 203-219.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/3918
dc.description.abstractBu çalışmada, öğretmen adaylarının bilgisayar destekli ortamda materyal tasarlarken işbirlikli çalışmalarının yaratıcı düşünme becerilerine olan etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma 2009-2010 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programında birinci sınıfta öğrenim gören 34 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Bilgisayar-II dersi kapsamında yürütülen bu araştırmada deneysel yöntem benimsenmiş olup ön test-son test tek gruplu deneysel desen araştırmanın modelini oluşturmaktadır. Altı haftalık bir zaman diliminde gerçekleştirilen bu çalışmada, örneklem grubunda yer alan adaylara “Yaratıcı Düşünme Becerisi Ölçeği” ön test ve son test olarak farklı aşamalarda uygulanmış ve adayların araştırma sürecinde uygulanan yöntem hakkındaki görüşleri alınmıştır. Her iki aşamada uygulanan ölçekten elde edilen puanlarının analizinde, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuş ve puanların son test lehine arttığı görülmüştür. Bu artışın meydana gelmesinde işbirlikli grup çalışmalarının önemli rolü olduğu, adayların görüşlerinden ortaya çıkarılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study to examine effect of collaborative studies on prospective teachers‟ creative thinking skills while designing computer based materials. One group pre-test and post-test design of the pre-experimental model was used to achieve the objectives of the study. This experimental study have been applied to 34 prospective teachers who studied at Artvin Coruh University Facult of Education Primary Education Department in 2009-2010 spring term within the context of “Computer-II” course. “Creative Thinking Skill Scale” was applied at two different stages as pre-test and posttest and opinions of students were gathered about the method in research via interview forms. As a result, it was found that there was a significant difference between the prospective teachers‟ creative thinking skills and scores taken from scale were increased in favor of post-test. Collaborative group works have a great importance in occurrence of this increase was revealed from student views.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAhi Evran Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYaratıcı düşünme becerisien_US
dc.subjectİşbirlikli grup çalışmasıen_US
dc.subjectÖğretmen adayıen_US
dc.subjectCreative thinking skillen_US
dc.subjectCollaborative group studyen_US
dc.subjectProspective teacheren_US
dc.titleÖğretmen adaylarının bilgisayar destekli ortamda materyal tasarlarken işbirlikli çalışmalarının yaratıcı düşünme becerilerine etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of Collaborative Studies on Prospective Teachers’ Creative Thinking Skills while Designing Computer Based Materialen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAhi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage203en_US
dc.identifier.endpage219en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBirişçi, Salih


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record