Show simple item record

dc.contributor.authorÇikrıkci, Özkan
dc.contributor.authorErzen, Evren
dc.date.accessioned2022-08-05T12:14:29Z
dc.date.available2022-08-05T12:14:29Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationÇikrıkci, Ö., & Erzen, E. (2016). Cinsiyetin akademik erteleme üzerindeki etkisi: Meta-analiz. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(4), 750-761.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/4064
dc.description.abstractBu meta-analiz çalışmasında cinsiyetin akademik erteleme üzerindeki üzerindeki etkisi test edilmiştir. Öncelikle literatür taraması yapılarak ilgili yayınlar bir havuzda toplanmıştır (n=97). Araştırmacılar tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda 25 çalışmanın analize dahil edilmesine karar verilmiştir. Rassal etki modeli kullanılarak yapılan analiz sonuçları, cinsiyetin akademik erteleme üzerinde düşük düzeyde anlamlı etkisinin olduğunu göstermektedir (f=25, d= .25, p<.001, SEd= .05). Çalışmada araştırmanın yapıldığı ülke, örneklem grubu ve yayım türü moderatör, değişken olarak belirlenmiştir. Sadece araştırmanın yapıldığı ülke değişkeninin moderatör değişken olduğu belirlenmiştir (Qb= 15.48, df= 1, p<.05). Elde edilen sonuçlara göre cinsiyet akademik erteleme üzerinde etki yaratan bir değişkendir. Ayrıca Türkiye ile diğer ülkelerde yapılan çalışmalar arasında cinsiyetin akademik erteleme üzerindeki etkisi bağlamında anlamlı bir farklılık bulunmaktadıren_US
dc.description.abstract: In current meta-analysis study, the effect of gender on academic procrastination was tested. First of all, studies obtained by literature review were collected in a pool (N = 97). At the end of the investigations in line with the criteria determined by researchers, 25 studies were included in the analysis. The results of random effect model revealed that gender has a low-level effect on academic procrastination (f=25, d= .25, p<.001, SEd= .05). Research groups (high school and university), research country (Turkey, others) research types (thesis or article) were determined as moderator variables within the present study. Only research country variable was determined as moderator variable (Qb= 15.48, df= 1, p<.05). According to the research results, gender is a variable that causes an effect on academic procrastination. In addition, there is a significant difference between research in Turkey and others with regard to the effect of gender on academic procrastination.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHacettepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkademik ertelemeen_US
dc.subjectMeta-analizen_US
dc.subjectCinsiyeten_US
dc.subjectAcademic procrastinationen_US
dc.subjectGenderen_US
dc.subjectMeta-analysisen_US
dc.titleCinsiyetin akademik erteleme üzerindeki etkisi: meta-analizen_US
dc.title.alternativeGender differences on academic procrastination: meta-analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-9726-2688en_US
dc.identifier.volume31en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage750en_US
dc.identifier.endpage761en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.16986/HUJE.2016015387en_US
dc.contributor.institutionauthorErzen, Evren


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record