Show simple item record

dc.contributor.authorBozkuş, Kıvanç
dc.date.accessioned2023-03-14T08:50:22Z
dc.date.available2023-03-14T08:50:22Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationBozkuş, K. (2022). Procrastination, Workload And Managerial Resourcefulness Of School Principals. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi. 8(2), 59-69.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/4856
dc.description.abstractProcrastination is unnecessarily delaying starting, completing, and maintaining a task, even when the person has the required tools, skills, or authority to conduct that task. The workload that needs to be handled by the school principals can be overwhelming and can cause a delay in tasks being fulfilled by the principals. School principals should have a range of management competencies to run schools more efficiently. These traits include the principals’ leadership styles, decision-making processes, or personal traits. While evaluating the procrastination and workload of school principals, their management resourcefulness, and how it interacts with the other factors should also be evaluated. Principals’ determination to achieve their goals and purposes has a positive impact in terms of decreasing procrastination behavior. The paper first provides a discussion on how procrastination as a concept has been understood in the literature. Then, it discusses how other researchers have investigated the issue of procrastination in principals, paying attention to how workload and management resourcefulness have factored into previous studies. This study tries to determine the relationships between school principals' procrastination, workloads, and managerial resourcefulness employing the survey method. Data were collected using an online form that included 3 scales: the procrastination behavior scale of school administrators, the role-based workload scale, the managerial resourcefulness scale. Responses from 300 school principals were analyzed. Findings indicate that school principals' procrastination level is high, they perceive low workload, and they do not have satisfactory levels of managerial resourcefulness. It has been revealed that as principals’ workload and management resourcefulness increase, their procrastination levels decrease. This study found that resourceful management styles prevented principals’ from feeling overwhelmed by their workload and meant that they were less likely to procrastinate. Moreover, this research has observed that male school principals are more task-oriented than female principals. No difference was determined according to branch, education, location, and seniority.en_US
dc.description.abstractErteleme, kişi o görevi yerine getirmek için gerekli araçlara, becerilere veya yetkiye sahip olsa bile, bir göreve başlamayı, tamamlamayı ve sürdürmeyi gereksiz bir şekilde geciktirmektir. Okul müdürleri tarafından üstlenilmesi gereken iş yükü bunaltıcı olabilir ve müdürler tarafından yerine getirilen görevlerde gecikmeye neden olabilir. Okul müdürleri, okulları daha verimli yönetebilmek için bir dizi yönetim yetkinliğine sahip olmalıdır. Bu özellikler, müdürlerin liderlik tarzlarını, karar verme süreçlerini veya kişisel özelliklerini içerir. Okul müdürlerinin erteleme davranışları ve iş yükleri değerlendirilirken, yönetim beceriklilikleri ve diğer faktörlerle nasıl etkileşime girdiği de değerlendirilmelidir. Müdürlerin amaç ve amaçlarına ulaşma kararlılığı, erteleme davranışını azaltma açısından olumlu bir etkiye sahiptir. Makale ilk olarak ertelemenin bir kavram olarak literatürde nasıl anlaşıldığına dair bir tartışma sunmaktadır. Daha sonra, diğer araştırmacıların iş yükü ve yönetim becerikliliğinin önceki çalışmalara nasıl etki ettiğine dikkat ederek müdürlerde erteleme konusunu nasıl araştırdıklarını tartışmaktadır. Bu çalışma, okul müdürlerinin erteleme davranışları, iş yükleri ve yönetsel beceriklilikleri arasındaki ilişkileri tarama yöntemiyle belirlemeye çalışmaktadır. Veriler, 3 ölçek içeren çevrimiçi bir form kullanılarak toplanmıştır. Bu ölçekler, okul yöneticilerinin erteleme davranışları ölçeği, role dayalı iş yükü ölçeği, yönetsel beceriklilik ölçeğidir. 300 okul müdürünün cevapları analiz edilmiştir. Bulgular, okul müdürlerinin erteleme düzeylerinin yüksek olduğunu, iş yükünü düşük düzeyde algıladıklarını ve tatmin edici düzeyde yönetsel becerilere sahip olmadıklarını göstermektedir. Müdürlerin iş yükü ve yönetim becerikliliği arttıkça, erteleme seviyelerinin azaldığı ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, yeterli yönetim tarzlarının, müdürlerin iş yüklerinden bunalmış hissetmelerini engellediğini ve erteleme olasılıklarının daha düşük olduğu anlamına geldiğini ortaya koymuştur. Ayrıca bu araştırma, erkek okul müdürlerinin kadın müdürlere göre daha fazla görev odaklı olduğunu gözlemlemiştir. Branş, eğitim, yer ve kıdem durumuna göre fark belirlenmemiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectProcrastinationen_US
dc.subjectWorkloaden_US
dc.subjectManagerial resourcefulnessen_US
dc.subjectSchool principalsen_US
dc.subjectErtelemeen_US
dc.subjectİş yüküen_US
dc.subjectYönetimsel becerikliliken_US
dc.subjectOkul müdürlerien_US
dc.titleProcrastination, workload and managerial resourcefulness of school principalsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-4787-3664en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage59en_US
dc.identifier.endpage69en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBozkuş, Kıvanç


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record