Show simple item record

dc.contributor.authorKırcı, Ali
dc.contributor.authorCeylan, Mustafa
dc.date.accessioned2023-05-09T13:33:24Z
dc.date.available2023-05-09T13:33:24Z
dc.date.issued2023en_US
dc.identifier.citationKırcı, A. & Ceylan, M. (2023). Türkçe eğitimi alanında üstün yetenekli öğrenciler konusunda yapılan lisansüstü tezlerin eğilimleri. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 150-179.en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33711/yyuefd.1104741
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/4881
dc.description.abstractBu çalışmada, üstün yetenekli bireylere ilişkin Türkçe eğitimi alanında yapılmış lisansüstü tezlerin betimsel içerik analizi yöntemi ile incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda YÖK veri tabanında erişim izni olan araştırmalar çeşitli anahtar kelimeler kullanılarak taranmış, tarama sonucunda Türkçe eğitimi alanında üstün yetenekli bireylerle gerçekleştirilen toplam 24 teze ulaşılmıştır. Araştırmaya dâhil edilen lisansüstü tezler araştırmacılar tarafından geliştirilen veri toplama aracı kullanılarak betimsel içerik analizi yöntemiyle incelenmiş ve çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmiştir. İnceleme sonucunda lisansüstü tezlerde sıklıkla tercih edilen beceri alanlarının okuma ve yazma olduğu, diğer beceri alanlarına yönelik çalışmaların yapılmadığı belirlenmiştir. Söz konusu tezlerin gerçekleştirildiği anabilim dalları dikkate alındığında ise en fazla tezin Türkçe eğitimi alanında yapıldığı görülmüştür. Lisansüstü tezler yöntemleri açısından değerlendirildiğinde ise nitel, nicel ve deneysel yöntemlerin hemen hemen eşit sayıda tercih edildiği görülürken karma yöntemin diğer yöntemlere göre daha az tercih edildiği tespit edilmiştir. Benimsenen yönteme uygun olarak tasarlanan çeşitli müdahale programlarının olduğu ve müdahalelerin olumlu katkılar sunduğu görülmüştür. Diğer taraftan üstün yetenekli ve normal gelişim gösteren bireyleri çalışma grubuna dâhil eden tezlerin sonuçları incelendiğinde ise üstün yetenekli bireylerin araştırmaların birçoğunda daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to examine the postgraduate theses made in the field of Turkish education about gifted individuals by using descriptive content analysis method. For this purpose, a total of 24 theses, which were carried out in the field of Turkish education with gifted individuals, were reached. Studies were evaluated in terms of various variables. As a result of the examination, it was determined that the most preferred skill areas in postgraduate theses are reading and writing. According to the department in which the theses examined, it was seen that the most theses were made in the field of Turkish education. When evaluated in terms of methods, it was seen that qualitative, quantitative and experimental methods were preferred almost equally, while it was determined that mixed method was preferred less than other methods. It has been observed that there are various intervention programs designed in accordance with the adopted method and that the interventions provide positive contributions. On the other hand, when the results of the theses that included gifted and normally developing individuals in the study group were examined, it was found that gifted individuals were more successful in most of the studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÜstün yetenekli öğrencileren_US
dc.subjectTürkçe eğitimien_US
dc.subjectLisansütü tezleren_US
dc.subjectEğilimleren_US
dc.subjectGifted studentsen_US
dc.subjectTurkish educationen_US
dc.subjectGraduate thesesen_US
dc.subjectTrendsen_US
dc.titleTürkçe eğitimi alanında üstün yetenekli öğrenciler konusunda yapılan lisansüstü tezlerin eğilimlerien_US
dc.title.alternativeTrends of graduate theses on gifted students in the field of Turkish educationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüen_US
dc.authoridAli Kırcı / 0000-0002-7733-1890en_US
dc.authoridMustafa Ceylan / 0000-0003-1922-0161en_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage150en_US
dc.identifier.endpage179en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.33711/yyuefd.1104741en_US
dc.contributor.institutionauthorKırcı, Ali
dc.contributor.institutionauthorCeylan, Mustafa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record