Show simple item record

dc.contributor.authorTurgut, Hilal
dc.contributor.authorÖzalp Yavuz, Ayşe
dc.contributor.authorErdoğan, Aslı
dc.date.accessioned2015-05-21T11:18:47Z
dc.date.available2015-05-21T11:18:47Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/687
dc.description.abstractSon yıllarda kent tasarımlarında teknolojinin ön plana çıkmasına paralel olarak yeni yapılanmalar gözlenmektedir. Kentler; sosyal dokuyla ilintili olarak modellenmekte ve dönüşüm projeleri ile farklı kimlikler kazandırılmakta veya kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bazen tek tip kentlerin karşımıza çıktığı bu çalışmalarda kentsel dokuyu oluşturan çevre bileşenlerinin doğru okunamamasından dolayı, kentler kimliksizleşmekte ve özgünlüğünü yitirmektedir. Yapılan bu çalışmada özgün kentsel yapısıyla karşımıza çıkan Artvin ili örnek olarak ele alınmış ve çevre bileşenlerinin kent profili üzerindeki etkisi irdelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla kent kimliğine etki eden etmenler, topoğrafya, iklim, bitki örtüsü, fauna, jeolojik ve jeomorfolojik durum ve su varlığı Artvin kenti örneğinde incelenmiştir. Sonuç olarak Artvin ili doğal çevresinin, kentsel kimlik açısından kentin özgün değer kazanmasında etkili olduğu ve göğe yakın topraklar, merdivenler şehri, yeşil Artvin gibi adlarla özdeşleşmesine neden olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn recent years, new structuring is being observed in urban planning parallel to the prominence of technology. Cities are being modeled based on their social texture and with urban regeneration projects; they have been gained variety of identities. In these efforts -where sometimes monotype cities are emerged- cities become misidentified and lose their uniqueness for the reason that environmental components forming the urban texture are not being comprehended correctly. Artvin, with its unique urban structure, is taken as an example in this study and the effects of environmental components on the city’s profile were tried to be investigated. For this purpose, factors of topography, climate, vegetation cover, fauna, geological and geomorphologic status and presence of water were analyzed since they affect the city profile. As a result, it was determined that the natural environment of Artvin has been effective both to increase eigen value of the city in respect to its urban identity and to cause the city to become identified with such names as “land adjacent to the sky”, “city of stairs” and “green Artvin”.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSüleyman Demirel Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKent Kimliğien_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectDoğal Çevre Bileşenlerien_US
dc.subjectUrban Identityen_US
dc.subjectEnvironmental Componentsen_US
dc.titleArtvin ilinde doğal çevrenin kent kimliğine etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects of natural environment on urban identity in Artvinen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR29701en_US
dc.contributor.authorIDTR118795en_US
dc.contributor.authorIDTR123208en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record