Show simple item record

dc.contributor.authorKöse, Selahattin
dc.contributor.authorÇakır, Günay
dc.contributor.authorSönmez, Turan
dc.contributor.authorSivrikaya, Fatih
dc.date.accessioned2015-09-02T07:40:04Z
dc.date.available2015-09-02T07:40:04Z
dc.date.issued2002en_US
dc.identifier.citationKöse, S., Çakır, G., Sönmez, T., Sivrikaya, F., 2002. Uzaktan Algılamanın Orman Amenajman Planlamasında ve Bilgi Sistemleri Kurulmasındaki Önemi. Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar Ve Yeni Hedefler Sempozyumu, 18- 19 Nisan 2002, Bahçeköy İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/965
dc.description.abstractDinamik bir yapı arz eden ve doğaya açık karmaşık sistem olan ormanların planlanması için çeşitli verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle veri toplama­ nın ne kadar zor ve zama n alıcı bir süreç olduğunu göz önüne a lırsak , uzak­ ta n algılamanın veri elde etmed eki rolü daha açık olara k karşımıza çıkmakta­ dır. Bu bildiride; uzaktan a lgılamanın orma n amenajırnınına olan katkılan di­ le getirilecektir. Uzaktan algılamada ; hava fotoğrafı, uydu görüntü sü ve sayı­ sal hava fotoğraf ı kavramları üzerinde durularak , aralarındaki farlılıklar, birbir­ lerine karşı olan avantaj ve dezavantajları belirtilecektir. Özellikle uzaktan al­ gılamada çözünürlük kavramı (konumsa l , zamansal , ışıma!ve para sal) üzerin­ de du rulacak ve orman amenajmanı açısından önemi belinilecektir. Hangi u zakta n algılama tekniğini , hangi amaçlar için ne kadar hassasiyette kullana­ biliriz sorularına cevap aranacaktır. Bugün uzaktan algılama teknoloji sine sa­ hip ülkelerin gelmiş oldukları son aşamaları ve ülkemizin bunların neresinde olduğu üzerinde durulacaktır. Uzaktan algılama verisi işleyen bi lgisayar yazı­ lım ve donanımları hakkınd a bilgi verilecektir. Uzaktan a lgılamayla elde edi­ len verilerin orman bilgi sistemlerine aktarımını ve sağladığı avantajlar üzerin­ de du rulacaktır. Orman bilgi sisteminin oluşturulmasında ve ulusal orman en­ vanteri kapsamında uzaktan algılamanın ne derece bir ağırlığa sahip olduğu belirtilerek, veri eldesinde karşılaşılan zorlukları, olumlu ve olumsuz yönleriy­ le belirterek; çeşitli öneriler sunulacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHava Fotoğrafıen_US
dc.subjectUzaktan Algılamaen_US
dc.subjectUydu Görüntüsüen_US
dc.subjectSayı­sal Hava Fotoğrafıen_US
dc.subjectÇözünürlüken_US
dc.subjectOrman Bilgi Sistemien_US
dc.titleUzaktan algılamanın orman amenajman planlamasında ve bilgi sistemleri kurulmasındaki önemien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR7765en_US
dc.authoridTR14021en_US
dc.authoridTR29120en_US
dc.authoridTR158405en_US
dc.relation.publicationcategoryKategorisizen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record