Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzalp, Mehmet
dc.contributor.authorBilgin, Fuat
dc.date.accessioned2014-07-02T07:41:12Z
dc.date.available2014-07-02T07:41:12Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010
dc.identifier.citationBilgin, Fuat (2010). Artvin Ardanuç-Aydın Köyü yaylası mera vejetasyonu ile bazı toprak özelliklerinin yükseltiye göre değişiminin irdelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Artvin : Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/96
dc.description.abstractArtvin'in Ardanuç ilçesi Aydın Köyü meralarında yürütülmüş olan bu araştırmada mera vejetasyonu ile bazı toprak özelliklerinin yükseltiye göre değişiminin irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla; 1900, 2000 ve 2200 metre yükseltilerde tesadüf blokları desenine göre üç tekrarlı olarak kurulan deneme parsellerinde her biri 1 m2 olan toplam 36 adet tel kafes kurulmuştur. Bu kafeslerden alınan bitki örnekleri öncelikle teşhis edilmiş ve botanik kompozisyonlarına ayrılmış, sonra da yaş ve kuru ot verimleri ile otlatma kapasiteleri hesaplanmıştır. Buna göre; merada, ortalama yaş ot verimi 647.22 kg/da, ortalama kuru ot verimi 196,67 kg/da olarak tespit edilmiştir. Botanik kompozisyonun ise %46.19 ile buğdaygillerden, %14.36 ile baklagillerden ve %39.45 ile diğer familyalardan oluştuğu tespit edilmiştir. Ayrıca, her bir yükselti kademesindeki kafeslerden, 0-20cm derinlikten, 12 adet bozulmamış (silindirli) 12 adet de bozulmuş olmak üzere toplam 72 adet toprak örneği alınmıştır. Alınan bu toprak örnekleri ile geçirgenlik, hacim ağırlığı, iskelet içeriği, ince kısım ve kök miktarı, tekstür, tane yoğunluğu, gözenek hacmi, organik madde, toprak reaksiyonu (pH) analizleri yapılmıştır. Bu analiz sonuçları varyans analizi yöntemiyle karşılaştırılmış ve mera alanındaki toprakların; ortalama geçirgenliği 171.85 mm/sa, ortalama hacim ağırlığı 0,83 gr/cm³, ortalama kum miktarı %86.60, ortalama kil miktarı %2.62, ortalama toz miktarı %10.78, ortalama tane yoğunluğu 2.10 gr/cm³, ortalama gözenek hacmi %60.06, ortalama organik madde % 5.01, ortalama pH değeri 5.72 olarak tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe main goal of this study was to investigate how the vegetation and some soil properties change with the altitudes in high pasturelands near Aydın Village in Ardanuç, Artvin. For this purpose, total of 36 sampling cages -made with wire fence and 1 m2 in size- were put evenly on three different altitudes chosen at 1900, 2000 and 2200 meters using randomized block design. Vegetation samples taken from these cages were first identified and classified into botanical composition and then their fresh and dry forage yield were estimated along with their grazing capacity. The results showed that the mean fresh forage yield was 647.22 kg/da while the mean dry forage yield was 196.67 kg/da. Botanical composition was estimated to be made off with %46.16 poaceae (gramineae), %14.36 leguminosae (fabaceae) and %39.45 other families. In addition, 12 undisturbed (with a 10 cm diameter ring) and 12 mixed soil samples, totaling 72 soil samples, were taken from 0-20 cm depth from all the cages at each altitude. These samples were analyzed for permeability, bulk density, content of fine particles and soil skeleton, root amount, texture, particle density, porosity, organic matter and soil pH. After running variance analysis on these soil test results, it showed that the soils of the study area had the following means: permeability of 171.85 mm/sa, bulk density of 0.83 gr/cm3, sand amount of % 86.60, clay amount of % 2.62, silt amount of % 10.78, particle density of 2.10 gr/cm3, porosity of % 60.06, organic matter of % 5.01 and soil pH of 5.72.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMeraen_US
dc.subjectOt Verimien_US
dc.subjectBotanik Kompozisyonen_US
dc.subjectToprak Özelliklerien_US
dc.subjectYükseltien_US
dc.subjectArdanuçen_US
dc.subjectPasturelanden_US
dc.subjectGrazing Capacityen_US
dc.subjectBotanical Compositionen_US
dc.subjectSoil Propertiesen_US
dc.subjectAltitudeen_US
dc.titleArtvin Ardanuç-Aydın Köyü yaylası mera vejetasyonu ile bazı toprak özelliklerinin yükseltiye göre değişiminin irdelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigating changes on vegetation and some soil properties with altitude in high pasturelands near Aydin Village in Ardanuç, Artvinen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record